Är nettomätning av el möjligt?

Det går inte att kvitta elproduktion och elkonsumtion direkt i elmätaren med dagens skatteregler. Exempelvis att producera solel med solceller och kvitta el ut på elnätet mot el in till huset. Energimarknadsinspektionen, EI, har utrett detta och visar att det inte går att förena nettodebitering med dagens skatte- och momsregler.  EI:s förslag är att Skatteverket ska utreda om det går att ändra skattereglerna så att nettodebiteringen även omfattar energiskatt och moms.

Västeråsaren Bengt Stridh som bl.a. arbetar med solenergifrågor på ABB menar att förslagen är otillräckliga.
"Full nettodebitering skulle vara ett bra sätt att få fart på den svenska marknaden för solel" (Ny Teknik)

Jag tycker det tar väldigt lång tid för att ändra dessa regler. Jag har följt reglerna kring nettodebitering i snart 3 år och det går mycket långsamt. Självklart måste saker och ting utredas, men finns viljan borde det gå fortare. Det verkar som om frågorna alltid stannar upp på Finansdepartementet. Näringsdepartementet har insett fördelarna och driver på allt det här med miljöteknik och förnybar energi. Finansdepartementet ser dock mest problem och människor som vill smita undan skatter. Jag efterfrågar lite mer framåtanda även på Finansdepartementet.
N
yckelord: Solceller, solenergi, solel, solvärme, solpanel, solfångare, vindkraft

Sex av tio riksdagsledamöter positiva till fasta priser för solel

Så vad väntar ni på??? Länk till pressmeddelande från Solenergiföreningen.

Ny strategi för EU:s energipolitik

Energipolitiken kommer prioriteras av EU-kommissionen till 2020. Det ska skapas en inre marknad för energi, ökad samordning av energipolitik med länder utanför EU, strategi för energieffektivisering m.m. EU-upplysningen

Ett intressant projekt är Desertec som arbetar med att få till ett nät av förnybar energi mellan Nordafrika och Europa. Det är möjligt att engagera sig ideellt i detta. En av initiativtagarna var Anders Wijkman, f.d. EU-parlamentariker för KD.  Det handlar om storskaliga satsningar på solenergi i öknen, vindkraft utmed kuster och bättre utnyttjande av övrig förnybar energi i Europa, t.ex. vattenkraft från Sverige.


Många anser kanske att detta mest är drömmar, men faktum är att många människor redan idag arbetar hårt med Desertec. www.desertec.org
Nyckelord: Solenergi, solceller, vindkraft, vattenkraft, energieffektivisering, förnyelsebart, förnyelsebar

Energidebatten flödar

Anders Wijkman (f.d. EU-parlamentariker för KD), Svante Axelsson (SNF) och Lars-Göran Pettersson (LRF) menar att all ny elproduktion är subventionerad i DN. De hävdar att förnybar energi är mer kostnadseffektiv än kärnkraft.
Herrarna anser att debatten är snedvriden eftersom förnybar energi egentligen är kostnadseffektiv och pålitlig. De påpekar att under de två senaste åren installerades 70 gånger mer vindkraft än kärnkraft i världen. De framhäver även att vi ska satsa på energieffektivisering, utöka kraftvärme baserad på biomassa, solceller samt ökad vattenkraft. DN


Jag håller med debattörerna om att energidebatten är snedvriden. Jag är säker på att vi kan klara oss utan kärnkraft på sikt i Sverige. Vi borde fortsätta ha en ambition att ersätta kärnkraft med förnybar energi. Samtidigt ska vi behålla kärnkraften under denna övergångsperiod.


Det här pratet om att det behövs mer energiforskning innan vi går något är helt befängd. Självklart behövs det mer forskning kring förnybar energi, men faktum är att vi redan idag har kunskap. Det som behövs är i första hand energieffektivisering och bättre utnyttjande av befintlig energi. Vidare måste regelverken som idag försvårar utvecklingen av förnybar energi förenklas. Låt privata företag etablera energianläggningar som säljer värme till fjärrvärmenäten. Det är ju möjligt att ha flera energianläggningar på samma fjärrvärmenät. Gör det ekonomiskt hållbart för privata aktörer att sälja egen producerad el till elnäten. Här finns massvis med pengar att tjäna och spara. Avslutningsvis måste utvecklingen med så kallade smarta elnät gå vidare.


Min åsikt är därmed att marknaden för energiproduktion ska bli mer fri. Många aktörer, stora som små, kommer leda till att energiproduktionen säkras. Vi är så vana med statliga och kommunala bolag som levererar energi. Men varför skulle inte privata företag kunna leverera säker och ekologiskt hållbar energi?
Det gäller också att reglerna kring egen el blir lättare att förstå för vanligt folk. Det måste bli både enklare och billigare för hushåll att skaffa sina egna elkraftverk i form av solel, småskalig vindkraft och biokraft.


Nyckelord: solel, solvärme, vindkraft, vattenkraft, energieffektivisering, hållbar utveckling, miljöekonomi

Världsbanken investerar i kolkraftverk

Världsbanken satsade mycket pengar på fossil energi under året som gick. SR
Det är ju bra! Det är konstigt att inte Världsbanken uppmärksammat det här med förnybar energi och behovet av utsläppsneutral energi i utvecklingsländerna. Dessutom var det svenskar som deltog i besluten.
Den här veckan
har jag hållt en miljöutbildning för elever i en yrkesutbildning i Borlänge. Vi avslutade med ett pass om energifrågor. Det blev många och roliga diskussioner. Det vore kul om verkstadsmekaniker får upp ögonen för ny teknik och även entreprenörskap.
Det blev en dag i Svartådalen med SUNE-projektet. Kolla gärna in SUNE-Bloggen.
Jag har även fått ett uppdrag av Länsstyrelsen med att kartlägga möjligheterna för att tillvarata spillvärme i Västmanland.
Fler nyheter
Vindkraft utgör nu ca 2,2% av den totala energiproduktionen i Sverige. Energimyndigheten
Japans första smarta elnät. Ny Teknik
Stockholm forskar på smarta energinät Energinyheter
Klimatlagstiftning överlevde omröstning i Kalifornien. Reuters

Energinyheter

Här visas länkar till de senaste energinyheterna:
Europeiska bolag ger ekonomiskt stöd till klimatförnekare Naturskyddsföreningen
Danmark ska börja använda bioenergi istället för kol Recyclingnet
Biogas från hästar Energimyndigheten
Biogas kan renas på gården ATL

Vattenfall i ny vindkraftaffär NyTeknik
Vindkraftmotstånd, en ny folkrörelse MiljöRapporten

Nordiska Ministerrådet inbjuder till Nordisk energikommun 2011 Energimyndigheten

RSS 2.0