Naivt hopp om energirevolution

Tänk vad naiv jag var. År 2008 trodde jag på en snabb lösning med ny lagstifning för mikroskalig energiproduktion. Men det går långsaaamt... Läs inlägget här: Energirevolutionen 2008

ERA skriver om nettodebitering av el

Tidningen ERA som utges av Svensk Energi skriver i senaste numret om mikroskalig elproduktion och möjligheten att sälja överskottsel tillbaka till elbolagen. Det finns nu flera bolag som på eget bevåg köper el från konsumenter som sätter upp egna solpaneler. Ett av dessa är Mälarenergi i Västerås som valt att gå före för att införa nettodebitering. Dett innebär att små solelproducenter får kvitta sin elproduktion mot elanvändning. http://www.era.se/

Problemet med nettodebitering är  att det uppstår en vinst för människor och vinst måste beskattas. Regeringen anser att det inte är förenligt med skattelagstiftningen men frågan ska utredas vidare.

Jag har själv följt denna fråga genom denna blogg. Tyvärr måste jag säga att regeringens arbete går mycket långsamt. Om vi verkligen vill få igång mikroskalig energiproduktion borde vi kunna se solelanläggningar som en del av energieffektiviseringen i samhället vilket i stort sett alla är överens om att det är en viktig fråga.

Energi eller asptrappor

De rödgröna i Västerås önskar bygga en fisktrappa för aspar vid turbinbron i Västerås som ska kosta 30 miljoner kr.

Vi diskuterar nu budgeten för Västerås och jag ställde frågan om vad MP väljer mellan småskalig vattenkraft och framtida fisktrappor i åar och bäckar. Tyvärr måste jag säga att jag är orolig för framtiden. Det ser inte ljust ut för den småskaliga vattenkraftproduktionen i våra vattendrag. Det finns nämligen  intressen inte önskar småskalig i våra vattendrag. Det finns en hel del gamla dammbyggen som var avsedda för kvarnar som står kvar i våra bygder. Här kan det passa med små turbiner som utvinner el.

Vattenkraft, förnybar el, småskalig energi, solceller, solfångare, solvärme, vindkraft

Importera avfall, bra eller dåligt?

Mälarenergi i Västerås är en av de energibolag som ska importera avfall för energiförbränning. Detta går inte ihop med de nationella planerna om att vi i första hand ska återvinna och återanvända. Naturvårdsverket är därför kritisk till avfallsförbränning men medger samtidigt att det kan vara bra på kort sikt. Idag läggs nämligen mycker avfall på deponi, t.ex. i Italien. Då är det bättre att bränna och utvinna energi än att det ligger på deponi och förorenar den lokala miljön. Sveriges Radio

Personligen tycker jag att avfallsförbränning i Västerås är bra om Mälarenergi samtidigt gör allt för att påverka avfallsproducernterna till att börja återanvända och återvinna. Det bör ingå Mälarenergis systematiska arbete för en hållbar utveckling helt enkelt. Det som talar för en sådan utveckling är att Mälarenergis nya panna ska klara både avfall och skogsråvara som flis från grot. Det blir därför relativt lätt att ställa om från avfallsförbränning till förbränning av lokala råvaror. Det som talar mot är att det uppstår ett ekonomiskt system som är svårt att ta sig ur när vi börjar elda importerat avfall. Min mening är att det därför behövs många kritiker som granskar Mälarenergi. Här kan Naturskyddsföreningen spela en stor roll. Kommunens lekmannarevisorer skulle också kunna inta en kritisk hållning och bevaka Mälarenergi.

Några risker med avfallsimport är att:

- avfallet riskerar att inte vara utsorterat och kan innehålla gifter,
- askan kan inte tas om hand på ett hållbart sätt utan måste läggas på deponi,
- vi slutar källsortera eftersom allting ändå förbränns,
- det uppstår otillbörligt samarbete med brottliga organisationer.

Nu uppmanar jag Mälarenergi och Västerås Stad att redan nu planera för en framtid där var och en tar reda på sitt eget avfall och där energiproduktionen sker med lokala råvaror.


Fjärrvärme, närvärme, bioenergi, biokraft, biobränsle, avfallsförbränning, avfallsbränsle, restprodukt, pellets, flis, ved.Förbundet Agenda 21 Västmanland

I måndags deltog jag på Förbundet Agenda 21:s Rio + 20-konferens. Landshövdingen i Västmanland, Ingemar Skogö, berättade om Länsstyrelsens syn på hållbarhet. Vi fick även lyssna på Bo Kjellén som tidigare varit chefsförhandlare i miljödepartementet. Numera är han forskare vid Stockholm Environment Institute.

Det unika med dagen var att det presenterades en bred syn på hållbar utveckling. Vi fick ta del av rapporter om folkhälsa med t.ex. antal rökare, miljöfrågor utifrån Sveriges och Västmanlands miljömål samt ekonomiska siffror tillsammans med arbetslöshetstal o.s.v. Jag tror att de som lyssnade fick med sig att det här med hållbar utveckling faktiskt lika mycket handlar om ekonomi och folkhälsa som miljöfrågor.

I slutet av konferensen efterfrågades konkreta åtgärder. Moderatorn Kjell Gustavsson berättade då om vad som är på gång i Agenda 21. Det håller på att startas upp en utbildningsform inom energi- och klimatfrågor som kallas Vett & Watt. Tvärsnytt

Jag är själv med och driver Vett & Watt (som konsult och ideellt) och arbetar med att få igång detta koncept på bred front i Västmanland. Rent konkret innebär Vett & Watt att man träffas en grupp tillsammans med en så kallad utförare eller cirkelledare tre gånger. Deltagarna lär sig mer om energieffektivisering och förnybar energi samt utbyter en del erfarenheter med varandra. För mer info, se www.fa21.se
Nyckelord: solenergi, solel, solceller, solfångare, solvärme, solkraft, vindkraft, vindenergi, vattenkraft, hållbarhet

 

 


Solcellsdrivet flygplan

Det solcellsdrivna flygplanet Solar Impulse landade i natt i Marocko. Det är första gången ett solcellsdrivet flygplan tagit sig från en kontinent till en annan. Starten gick i Spanien och flygturen över Gibraltars sund. SR
Solceller, solenergi, solkraft, solflygplan, solel


RSS 2.0