Nyheter

Världsrekordet för vindbilar har slagits. Se följande länk.


Nedan visas senaste nyheter på energifronten.


Mindre växthusgaser från flytgödsel än väntatReinfeldt pratar klimatVi kastar kilovis med ätlig mat

Nya djursjukdomar sprids i Europa

Elvärmeanvändnign minskar i lokaler


Nya krav för ecodesign

Idag hinner jag inte kommentera  nyheterna. Läs gärna tidigare inlägg.

Earth hour

Man ska komma ihåg att kampanjen earht hour är en symbolisk handling. Syftet är att skapa medvetenhet kring energi och klimatfrågorna. Inte att själva timmen skulle spara en massa el.

Personligen släckte jag ljuset och tog en promenad. Att missa Robinson kändes inte så förskräckligt. Länk till DN.

Earth hour och Svartådalen


Solcellsanläggning på en lada vid Fläckebo kyrka i Svartådalen, Sala kommun.

Idag kommer många människor världen över att släcka lyset och stänga av TV:n. Det är väl alltid något och mer av en symbolfråga. Någon riktig effekt tror jag inte kommer märkas. Det vore dock kul om alla verkligen släckte lyset en kväll och om man kunde se det via en satellitbild. Länkar: Aftonbladets TV Aftonbladet Svenska Dagbladet DN

Den här veckan har jag arbetat med en förstudie om förnybar energi i Svartådalen. Meningen är att jag ska bli klar under nästa vecka med en rapport. Det är många fina ord och hänvisningar till intervjuer m.m. Men egentligen skulle jag kunna sammanfatta rapporten väldigt kort. I den ska det även ingå ett förslag till ett energiprojekt.

I Västmanland har  vi ett aktivt Agenda 21-förbund som jobbar med ett projekt som kallas "Fossilfria Västmanland". Sala kommun arbetar också med "Fossilfria Sala". Det finns en relativt stor sannolikhet att jag kallar förslaget i min rapport för "Fossilfria Svartådalen". Inte speciellt fantasifullt kan tyckas, men jag vill följa de exempel som redan finns. Varför uppfinna hjulet 2 gånger som man brukar säga?

Tanken med Fossilfria Svartådalen är att vi utgår från processer istället för specifika energislag. T.ex. hur kan processen "Att ta hand om turister i bed and breakfast" ersättas med förnybar energi istället för fossil energi? Eller processen "Att producera råvaror från jordbruk" ersättas med förnybar energi istället för fossil diesel. Sen jobbar man igenom de processer som finns inom detta geografiskt avgränsade område.

Naturligtvis kan man även analysera processer utifrån andra perspektiv. T.ex. hur jordbruket kan bli mer ekonomiskt lönsamt eller hur turistentreprenörer kan bli mer service minded. Men det ingår inte i mitt ansvarsområde. Jag har dock lärt mig processtänket från både högskola men främst från flygplatserna (där jag har uppdrag) som har ett processorienterat verksamhetsledningssystem. (Det där lät tråkigt kan man tycka!)

Nåväl, att utgå från processer tror jag är mycket bättre än att snöa in på enskilda energislag. Tanken är istället att vi får igång produktion av energi utifrån det som folk själva tycker är intressant. Då kan nya företag, projekt och föreningar startas upp, t.ex. gårdsbaserad biogas. Följden kan alltså bli att ett företag som producerar biogas startas upp.

Det är även viktigt att folk börjar använda det som finns. Kanske man ska börja använda biodiesel till traktorer innan en lokal produktion kommer igång? Eller varför inte köpa biogas från AGA? Länk till Svartådalen.

Den som är intresserad av solel kan redan idag köpa andelar i en ekonomisk förening som Sala Heby Energi håller på att starta upp. Länk till Sala Heby Energi.


Det finns nu en film om Energirevolutionen. Sen den här.

DN skriver om Christian Azar och hans skepsism gentemot kärnkraft, länk.


Dragracing med elmotorcykel

Eva Håkansson, ekologisk ekonom som arbetat för Gröna bilister gav mig följande länk. Vem trodde att det inte går att få fart med elfordon? Motorcykeln får fart i slutet av filmen.

http://www.youtube.com/watch?v=PVv0NVLFPig

Nyheter

Här visas länkar till senaste energinyheter:

Kockum i solenergiprojekt

Förslag till riktlinjer för tillträde till elnäten


Plan för Europas gasnät

Studie om vindkraftens påverkan på fåglar

Länsstyrelser hanterar samråd om vindkraftverk

Elvärmeanvändning minskar i lokaler


Al Gore föreslår världsplan mot klimatkris


Alternativ till glödlampor


Skilda tolkningar av svensk energiuppgörelse

Anders Wijkman
skriver om det senaste toppmötet inom  EU. Han är besviken eftersom det inte tillfaller mycket pengar till fattigare länder.  Tyvärr är det en del idiotiska kommentarer efter inlägget från särskilda klimatskeptiker. Jag vill bara poängtera att de som drabbas värst av ökad värme är just fattigare länder. Vi har ett ansvar i väst att minska påverkan.

Förenkling av vindkraftBilden visar att inget är omöjligt med förnybar energi.


Energimyndigheten redovisar ett antal åtgärder som ska förenkla utbyggnaden av vindkraft i regeringsuppdraget "Regelförenkling för vindkraft." Sammafattningsvis innehåller förslaget:

- Krav på regionala miljöundersökningar för att undvika dubbelarbete

- Utesluta vindkraften från förslag på alternativ placering

- Effektbegränsningar av vindkraftanläggningars storlek inom alla områden av riksintresse för skyddsvärda kuster bör avskaffas och inte bara på Öland.

- Det bör tillföras resurser för möjligheter till regelförenklingar särskilt avseende mindre etableringar. Det bör även ske förändringar som underlätta för mindre anläggningar att ansluta sig på nät och bl.a. ha mätare som kan gå åt båda hållen för försäljning av överskott av producerad el.

- Skatteverkets ställningstaganden avseende egenförbrukning och uttagsbeskattning har skapat en osäker och ogynnsam situation för gemensamt ägande av vindkraftsanläggningar. Det bör därför snarast göras en översyn av regelverket.

- Utöka möjligheter för vindkraftsamordnaren att informera industriföretag om vindkraftens potential.

Jag hinner inte kommentera detta nu. Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vindkraftbranschn och rennäringen samarbetar i ett projekt som heter VindRen för att få någon slags samexisten.
(Pressmeddelande från Svensk Vindenergi)

Är det möjligt med bara förnybar energi?


Nu är det möjligt att producera el med hjälp av solen och en stirlingmotor. Motorn kan drivas av solvärme, biobränsle eller gas.Följande siffror utgår från vad de olika branschorganisationerna inom förnybar energi visar är möjligt år 2020 - 2030. Jag har hämtat siffrorna från deras officiella ställningstaganden samt från seminarier. Vidare har Sweco som uppdragstagare åt Svenska Naturskyddsföreningen visat att Sverige kan energieffektivisera bort totalt 190 TWh energi varav ca 55 TWh utgörs av el. Detta medför en elanvändning på ca 90 TWh el år 2030. Är det möjligt i verkligheten?


Se siffrorna som ett diskussionsunderlag mer än ett ställningstagande. Störst säkerhet finns för vindkraft och vattenkraft. Jag är själv osäker på siffrorna när det gäller kraftvärme, förgasning av sopor samt biogas. Vågkraften ingår inte ens i summeringen.

Personligen tror jag att vindkraftens siffror kan bli betydligt större än 30 TWh. Vattenkraften kan utökas genom effektivisering samt fler turbiner. Solenergin kan mångdubblas om den blir ekonomiskt lönsam.

Nyheter

Lägger upp några länkar till nyhetsbrev om energi:

Om du är trött på alla nyhetsbrev men ändå vill hålla dig uppdaterad. Gå då in på denna blogg och läs. Jag ser till att det alltid finns aktuell info om det senaste på energifronten. Jag tror jag prenumererar på varje nyhetsbrev som finns.

EU-upplysningen

Seminarium med Gas-föreningen


Vi måste börja agera nu för att få igång en energirevolution och gå över till förnybar energi. Läs 
DN: "Risken är över 50 procent att klimatet tippar över de närmaste 200 åren – om jorden värms upp mer än fyra grader. Det tror ledande klimatforskare i en stor enkätundersökning."

Idag skriver Aftonbladet om att isarna smälter. Vikarsälen måste ha 90 dagar med istäcke för att kunna fortplanta sig. Tyvärr så tror Aftonbladets att läsararna måste se bilder på stackars sälungar för att förstå att det finns ett klimathot.

Rödgrön energiröra

Idag presenterar oppositionen en gemensam energipolitik på DN:s Opinionsida.

"Kärnkraften ska fasas ut först när den kan ersättas med el från förnybara källor. Vidare bör elbolagens dyra tillsvidareavtal stoppas och en priskontroll införas på fjärrvärmemarknaden, skriver Mona Sahlin (S) tillsammans med Maria Wetterstrand (MP), Peter Eriksson (MP) och Lars Ohly (V)."

Oppositionen skriver även att de vill ha gemensamma energisamtal över blockgränserna och att Sverige ska ha ett överskott i elproduktionen. De skriver även att en tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet bör utredas. Läs artikeln här för mer info. Oppositionen vill pröva kärnkraftens vara eller icke vara i varje mandatperiod. Länk till Aftonbladet.

Se tidigare inlägg om potentialen för Sveriges energi här.

Egentligen är det inte så stor skillnad mellan vad regeringen presenterar och vad oppositionen skriver. Min åsikt är att vi ska köra på med kärnkraft tills den kan fasas ur. Saken är den att tiden är inne för en rejäl satsning på förnybar energi. Den största energikällan vi har i Sverige för förnybart är vattenkraft. Vi skulle kunna öka den om alla tidigare "vattendomar"* följs i de vattendrag som fått koncession (tillstånd). Sverige behöver mer vattenkraft! Anledningen är att vattnet kan sparas i vattenmagasin, d.v.s. dammar i vattendragen. När vi behöver elenergi släpps vattnet på och vi får el. I kombination med vindkraft och solenergi är detta utomordentligt bra. När vinden blåser som mest används endast lite vattenrkraft. När det är vindstilla används vattenkraft. Se vad Expressen skriver om oppositionens förslag.

Det är lätt att snöa in på storskalighet och endast tänka "Sveriges energitillförsel". Självklart ska vi tänka storskaligt. Men vi får inte glömma bort individernas kraft. Det är svårt för att inte säga omöjligt att sia om hur mycket energi som kan produceras om vi får igång en marknad där det är lönsamt att producera sin egen el och sälja el ut på nätet. Då kan politikerna diskutera 30 TWh och 20 TWh vindkraft hit eller dit. Om marknadskrafterna kommer igång för förnybar energi kommer vi se en snabb utveckling för förnybar energi.  Det måste även bli enklare att få tillstånd för nya vindkraftverk, små vattenkraftverk och biogasanläggningar.

Oppositionen skrev även att det behövs en utredning om tredjepartstillträde för  fjärrvärme. Det är intressant eftersom det redan finns en sådan utredning som pågår. Förhoppningsvis blir det möjligt att anlägga t.ex. en solvärmeanläggning och sälja värmen ut på fjärrvärmenätet. Faktum är att det är möjligt idag, men det kan bli så att energibolagen tvingas köpa värmen i framtiden. Den som lever får se.

Nu är det dags att gå ut i solen och inte sitta här framför datorn.

* Vattendomar finns egentligen inte kvar utan finns som en del i miljöbalken.

Energirevolutionen

För den lilla människan kan energirevolutionen börja med ett byte från bilresor till cykel. Ett exempel finns i  Tranås  där personalen i Svenska kyrkan tar cykeln när de ska ut på tjänsteuppdrag.

Vi kan alla börja göra vår egna lilla energirevolution med att byta ut glödlampor till lågenergilampor eller ännu hellre LED-belysning. Vidare köpa en fördelningsdosa med brytare så att du kan stänga av TV:n, stereon, digitalboxen osv med en knapp. Det handlar om att få bort all onödig energianvändning. Vi diskuterar hur vi ska kunna försörja Sveriges energibehov. Då räknar vi med att vi kommer att ha samma energianvändning eller mer i framtiden. Vi räknar inte med att vi kan effektivisera samhällets alla processer och minska energibehovet. Detta är helt förkastligt eftersom vi har stora möjligheter att minska Sveriges energianvändning. Faktum är att vi kan halvera energianvändningen och ändå ha samma välfärd. Se tidigare inlägg i denna blogg.

Energirevolutionen handlar ändå om mycket mer än att minska energianvändning. Det viktigaste är att vi börjar tänka lokalt och titta på varje individs, företags, bys, samhälles, region, land och unions möjligheter att producera sin egen energi. Det är dumt att säga
"Idag förbrukar vi x antal TWh (terrwatttimmar*). Det är omöjligt att ersätta dessa TWh med vindkraft"

Istället måste vi utgår från varje specifik plats möjlighet att få tillgång till energi. Ta t.ex. en villa på landet som har direktverkande el. Idag säger ingen att villor ska fortsätta ha direktverkande el och köpa denna el från kolkraftverk. Idag säger vi istället att villorna ska ha flispanna, solvärme och exempelvis värmepump som kopplas in på en ackumulatortank. Min poäng är att vi ska utgår från varje villas, företags osv. möjliget att ställa om till förnybart. Tänk globalt, handla lokalt men även "tänk lokalt, handla lokalt".

Sedan har vi det här med egen elproduktion. Folk på landet kan idag producera en stor del av sin el genom solenergi, vindkraft och biogas. Det är tekniskt möjligt idag. För att göra det måsta man emellertid vara en pionjär som gör det för spänningens skull och inte främst för att spara pengar. Tänk dig att ditt hus producerar mer energi än vad som används. Överskottet säljs ut på nätet. För att klara detta krävs det att du byter ut kylskåp, TV och allt annat energislukande till energieffektiv apparatur. Den vetgirige kan läsa mer om detta i boken "Solar living source book" av John Schaffer.

Idag är en ny dag. Mitt råd är att ta cykeln och låta bilen stå. Det är även bra för din hälsa.

Bloggeri om artiklar
Tidningen ETC skriver om en tysk rapport som visar på ökad förekomst av barncancer nära kärnkraftverk. Andreas Carlgren har svarat att Sverige inte behöver utreda frågan eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat att det inte finns några risker. Jag vet inte vad jag ska tro. Men vi borde ändå anta försiktighetsprincipen som finns i miljöbalkens andra kapitel och utreda frågan. Enligt försiktighetsprincipen räcker det med att folk är oroliga för att man ska undersöka. Bevisbördan ligger dessutom hos verksamhetsutövaren, d.v.s. bolagen som äger kärnkraftverken. Länk till artikeln
Läs artikeln om själva utredningen här.

ETC skriver även om den nya folkrörelsen med Egen El. Egen el är ett företag som ägs av Johan Ehrenberg men han pratar hellre om folkrörelse än företag. Det handlar om att folk kan producera sin egen el med hjälp av vindsnurror och solceller. Läs artikeln här

Eskilstuna kuriren skriver om vertikala vindsnurror. I Eskilstuna finns företaget Eco Kraft som har utvecklat en ny typ av vindkraftverk.

Solcellsföretag samlas för skrotning skriver Ny Teknik.

USA går om EU på klimatsatsningar!
http://newsmill.se/artikel/2009/03/19/usa-haller-redan-pa-att-ga-om-europa-i-miljoarbetet

Skapa en ekonomisk reserv för klimatåtgärderna i U-länderna
http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=27829

Svenskar vill köpa förnybar energi

Ny utredning från Boverket om energieffektivt byggande i stadsplaneringen

Efter alla dessa artiklar är det dags för lite humor. Se hur Anders Wijkman blir lurad av en blondin.
Jag har själv uppdrag för Kristdemokraterna och tycker Anders svarade bra. Vad skulle han säga? Men roligt är det.

*
1000 watt timmar = 1 kwh. 1000 kwh = 1 MWh. 1000 MWh = 1 GWh. 1000 GWh = 1 TWH.Svenskar vill köpa elbilarIdag skriver Ny Teknik om att svenskar vill köpa elbilar. Vi får se om bilföretagen hänger på och kommer igång med försäljning av elbilar och laddhybrider. Se länk till Ny Teknik.

EU-pengar till energi
DN skriver om att det blir nya EU-pengar till energiprojekt på ca 50 miljarder kronor.
 "Tre av dessa berör Sverige. Det handlar om Skanled, en gasledning som går genom Polen, Danmark och Sverige, Estlink-2, en elkabel från Sverige till Baltikum samt Kriegers Flak, ett vindkraftprojekt." Länk

Tråkigt med en gasledning för naturgas. Vi får hoppas att det blir möjligt för biogasproducenter att koppla upp sig på den och sälja biogas via ledningen.

Yvonne Fredriksson skriver i  Svenska Dagbladets opinion om att nätavgifterna kommer höjas. Det handlar främst om att driftsäkerheten måste förbättras och att vi får färre elavbrott. Hon skriver även att förväntningarna på vindkraft är stora.

"Det är därför viktigt att den nya tillsynsmodellen främjar fortsatta investeringar i nya och förstärkta elnät så att branschen kan möta förväntningar från de producenter som vill bygga ny elproduktion",  skriver Fredriksson.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Det bästa vore dock om näten kunde avregleras på något sätt. Att ha monopolsystem är aldrig bra. Länk till Svenska dagbladet.

Solarit får miljöpris

Idag får Solarit AB miljöpris på Guldstänkgalan i Västerås. Solarit utvecklar solcellsapplikationer, bl.a. en solföljare för solceller. Ägaren som heter Stefan Söderlund har även utan arvode deltagit i en delegation till Tanzania. Syftet vara att sprida kunskap om förnybar energi och solel. Solarit har även utvecklat armatur för LED-belysning. Ett exempel är armatur som både klarar klotter och stenkastning.

Länk till Solarit: www.solpanel.se

Snart är det möjligt att köpa solceller på metervara skriver Ny Teknik om.

Svenska Dagbladet skriver att grön upphandling även minskar kostnader. Min reflexion är att många svenska upphandlare är rädda för att kräva miljösmarta lösningar. Man hänvisar till EU:s regler om att ekonomi går före miljö. Detta är dock fel eftersom miljö och ekonomi hör ihop. Produkter och tjänster måste vara bra både för miljön och ekonomin. I annat fall är det inte hållbart. Trots det ligger Sverige bra till när det gäller gröna upphandlingar. Länk till artikeln.

Biodiesel

Det är relativt lätt att tillverka sin egen biodiesel. Jag kommer att vara med att starta en studiecirkel om biodiesel i Sala kommun för miljöintresserade entusiaster.  Se följande länkar för instruktioner:

Länk till bra info från Ny Teknik

www.journeytoforever.org

Energiting 2009

I dagarna är det energiting på Stockholmsmässan.

Andreas Carlgren talade varmt om Sveriges nya energistrategi. Han nämnde "en industriell revolution med grön inriktning" Snacka om krångligt. Det känns faktiskt lättare att bara säga "Energirevolutionen".

Sedan valde jag att gå på seminarium om solel där bl.a. Näringsdepartementets miljöavdelning berättade om ett nytt ekonomiskt bidrag investerare kan söka för solcellsprojekt. Dessa projekt kan även kombineras med solfångare för värme. Bidraget kommer att kunna sökas från maj/juni detta år, men det är inte helt säkert.

Det ska gå att följa energitinget på www.sverigesenergiting.se på webbtv.


ETC

Tidningen ETC skriver om att Vattenfall köpt Nuon vilka driver kolkraftverk.

"Till Vattenfalls utsläpp på nästan 85 miljoner ton under 2007 läggs nu Nuons utsläpp på 15 miljoner ton koldioxid om året. 100 miljoner ton per år är ungefär dubbelt så mycket som hela Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Och det är, enligt Dagens Industri, hela 16 600 procent mer än de knappa 600 000 ton Vattenfall släppte ut 1999, innan de började sin expansion med köp av bland annat kol- och annan fossilbaserad elproduktion. Från att ha varit en av Europas renaste elproducenter till koldioxidvärsting på tio år." (ETC)

Ja, det är bara att gratulera Vattenfall. Med er som ledare för Sveriges energi så toppar vi snart utsläppsligan och det inta bara per capita.

Flexiwaggon

Se denna film som presenteras av Energimyndigheten om ett nytt transportsystem för frakt. Det handlar om att transportera lastbilar på järnväg. Syftet är att minska emissioner till luft i städer samt minska växthusgaser.

Jag har faktiskt väntat på en sådan här lösning. Det är lätt att ta sig från punkt A till punkt B med först lastbil, sedan järnväg och den sista biten med lastbil igen. Nu är det bara att genomföra detta praktiskt.

Länk till filmen

Höjd koldioxidskatt

Regeringen kommer att höja energiskatten på diesel med 40 öre per liter och från 2011 höjs skatten med 5 kronor för varje gram extra koldioxid en bil släpper ut utöver 120 gram koldioxid per kilometer. Samtidigt befrias miljöbilar från fordonsskatt.

Sverig har målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. Regeringen har en ambition att få en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Uppvärmning inom jordbruk, skogsbruk, vattenbruk samt industrier föreslås höjas från 21 procent till 30 procent 2011 och 60 procent 2015.

Jag anser att detta är bra för Sverige. Med detta skapas förutsättningar för energieffektivisering inom transportsektorn, industrier, bostäder men även jordbruk. Ett exempel är att det inte är lönsamt för en jordbrukare att gå över från fossildiesel till biodiesel. Det vore bra om vi skapar system som gör det lönsamt att gå över till förnybar energi. Sverige är landet som visar vägen för övriga länder.

Vi får nu se hur oppositionen reagerar. Länk till artikel i DN

Tyck till till Energimyndigheten

Energimyndigheten ger dig chansen att tycka till om utredningen om tillväxthinder för förnybar energi. Se länk:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Bidra-till-utredningen-om-att-analysera-tillvaxthinder-for-foretag-inom-sektorn-fornybar-energi1/

Jag ska analysera detta framgent. Ha en trevlig dag!

Skåda fågel och ladda el

Tänk dig att du landar med flyget på Västerås flygplats som  holländsk turist. När du checkat ut väntar en eldriven hyrbil. Du åker upp till Svartådalen, endast några mil från flygplatsen för att beskåda naturen. Kanske vill du skåda fågel eller fiska nordens största gäddor som lurar i Fläcksjön. När du behöver tanka finns smarta laddstationer som drivs av lokalproducerad sol- och bioenergi. Under tiden bilen laddas vandrar du  i skogen eller skådar fågel.

Energirevolutionen innebär ett nytt sätt att driva landsbygdsutveckling. Inom rätt snar framtid blir det möjligt att ladda el utmed vägarna vilket sänker priset för transporter. Landsbygdsbor får nya inkomster genom att producera el själva.

Solenergi, vindkraft, vattenkraft och småskalig bioenergi är framtiden för landsbygden.

Läs om en ny soldriven bil i Ny Teknik.


Svar till kommentar:
Framtiden handlar givetvis om både storskalig och småskaligt. Ungefär som utvecklingen med datorer, från stordatorer till pc, kommer utvecklingen av energisystem se ut. Det är möjligt att producera sin egen el och sälja ut på nätet. För den lilla människan är det stort som kan bo på landet och vara oberoende.

Sala Heby Energi satsar på solel

Det är kul att Sala Heby Energi satsar på solel. Titta gärna på länken till Landet runt. Repotaget börjar efter ca en tredjedel av programmet.

Sala Heby är med i energigruppen i Svartådalen. Vi får se om det blir en solelsanläggning inom kommunen.

Enighet om klimatlarmen

Ett antal f.d. chefer m.m. skriver att det inte finns någon enighet om klimatlarmen i Svenska Dagbladet. Det är märkligt att det finns människor som aktivt arbetar för att vi ska fortsätta köra bensinslukande bilar och strunta i energieffektivisering. Faktum är att åtgärder som förbättrar klimatet även minskar övrig miljöpåverkan. Det handlar om ny förnybar teknik som ersätter gammal fossil teknik. När vi effektiviserar i byggnader och industrier sparar vi pengar och ger jobb till människor. Detta är ekonomisk tillväxt.

Jag tycker F.D.-människorna ska vakna nu och ställa frågor om hur vi förbättrar miljön. Vilka visioner har de egentligen för framtiden? Kanske är de mest ute efter uppmärksamhet?Tidningen ETC skriver om spårbilar. Det är en bra lösning för transporter i städer. Flera kommuner utreder möjligheterna att anlägga infrastruktur för spårbilar, t.ex. Eskilstuna. Länk till ETC.

Senaste nytt om klimatförhandlingar

EU:s miljöministrar enades om slutsatserna till vårtoppmötet
2009-03-04

EU:s miljöministrar är nu överens om åtgärder för världens industriländer att minska på klimatpåverkande gaser mm.

"Hur stor andelen ska vara bör enligt EU bero på ländernas BNP, hur stora utsläpp länderna haft tidigare, hur stora minskningar de redan gjort och vilka förutsättningar som finns för att hantera framtida utsläpp.

Miljöministrarna lovade också att de ska lägga ner stora resurser på att minska utsläppen i världens fattigaste länder. Totalt väntas det krävas att 175 miljarder euro per år satsas i dessa länder på att minska utsläppen, varav 23-56 miljarder euro per år beräknas krävas för olika anpassningsåtgärder." (Naturvårdsverket)

Min kommentar är att detta är bra. Sverige kommer att få minska rätt mycket eftersom vi redan är igång och har goda förutsättningar för att lyckas. Sverige är och kommer att vara ett föregångsland som andra länder kan se som pionjär. Det kan man tycka vad man vill om men jag tror på Sverige som föregångsland. Vi måste visa att man kan tjäna och spara pengar på  utsläppsminskningar. Då kommer andra att följa efter.

 

Den svenska elmarknadenBilden visar hur den svenska elmarknaden ser ut. Läs gärna inlägget nedan och tyck till!

RSS 2.0