Budgetpropositionen 2012

Ikväll har jag läst igenom den del i budgetpropositionen som handlar om energifrågor. Det ska bli en del satsning på biogas, men det verkar inte bli någon kompensation för metanreducering.
 
Alla vi som väntar på att vi ska få en nettodebitering får vänta ytterligare minst ett år. Elanvändare ska nu inte behöva betala någon merkostnad för timmätning.
 
Regeringen har bildat ett samordningsråd för smarta elnät. Rådet ska arbeta fram en kunskapsplattform och ta fram en handlingsplan för smarta elnät.
 
Regeringens vision
Regeringens vill att vi år 2020 slutat använda fossila bränslen för uppvärmning. Sveriges bilar ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Beroendet av kärnkraft och vattenkraft ska ha minskat genom att förnybar kraftproduktion svarar för en betydande del av elproduktionen.
 
Det går långsamt

Tyvärr går det långsamt med nettodebitering i Sverige. I Tyskland byggs det solcellsanläggningar som aldrig förr. Sverige har dock valt stelbenta system. Det positiva är att priset på solceller minskat radikalt de senaste åren. Trots att statliga subventioner minskat har ändå lönsamheten för solcellsprojekt ökat.
 
Det borde gå att skynda på biogasproduktionen. Det måste finna incitament för lantbrukare att komma igång med biogas. Varje avloppsreningsverk borde också producera biogas. Det finns även teknik för uppgradering av biogas till fordonsbränsle. En sådan leverantör är Greenlane http://www.greenlanebiogas.com/
 
Sen kan man fråga sig varför vi ska minska behovet av vattenkraft. Här finns möjlihet att utvinna energi från vattendrag nu när vattenflöden ökar p.g.a. klimatförändringarna. Det finns t.ex. turbiner som producerar el i långsamt flytande vattendrag utan att skada miljön för vattenlevande organismer.

ERA skriver om nettodebitering av el

Tidningen ERA som utges av Svensk Energi skriver i senaste numret om mikroskalig elproduktion och möjligheten att sälja överskottsel tillbaka till elbolagen. Det finns nu flera bolag som på eget bevåg köper el från konsumenter som sätter upp egna solpaneler. Ett av dessa är Mälarenergi i Västerås som valt att gå före för att införa nettodebitering. Dett innebär att små solelproducenter får kvitta sin elproduktion mot elanvändning. http://www.era.se/

Problemet med nettodebitering är  att det uppstår en vinst för människor och vinst måste beskattas. Regeringen anser att det inte är förenligt med skattelagstiftningen men frågan ska utredas vidare.

Jag har själv följt denna fråga genom denna blogg. Tyvärr måste jag säga att regeringens arbete går mycket långsamt. Om vi verkligen vill få igång mikroskalig energiproduktion borde vi kunna se solelanläggningar som en del av energieffektiviseringen i samhället vilket i stort sett alla är överens om att det är en viktig fråga.

Energi eller asptrappor

De rödgröna i Västerås önskar bygga en fisktrappa för aspar vid turbinbron i Västerås som ska kosta 30 miljoner kr.

Vi diskuterar nu budgeten för Västerås och jag ställde frågan om vad MP väljer mellan småskalig vattenkraft och framtida fisktrappor i åar och bäckar. Tyvärr måste jag säga att jag är orolig för framtiden. Det ser inte ljust ut för den småskaliga vattenkraftproduktionen i våra vattendrag. Det finns nämligen  intressen inte önskar småskalig i våra vattendrag. Det finns en hel del gamla dammbyggen som var avsedda för kvarnar som står kvar i våra bygder. Här kan det passa med små turbiner som utvinner el.

Vattenkraft, förnybar el, småskalig energi, solceller, solfångare, solvärme, vindkraft

Importera avfall, bra eller dåligt?

Mälarenergi i Västerås är en av de energibolag som ska importera avfall för energiförbränning. Detta går inte ihop med de nationella planerna om att vi i första hand ska återvinna och återanvända. Naturvårdsverket är därför kritisk till avfallsförbränning men medger samtidigt att det kan vara bra på kort sikt. Idag läggs nämligen mycker avfall på deponi, t.ex. i Italien. Då är det bättre att bränna och utvinna energi än att det ligger på deponi och förorenar den lokala miljön. Sveriges Radio

Personligen tycker jag att avfallsförbränning i Västerås är bra om Mälarenergi samtidigt gör allt för att påverka avfallsproducernterna till att börja återanvända och återvinna. Det bör ingå Mälarenergis systematiska arbete för en hållbar utveckling helt enkelt. Det som talar för en sådan utveckling är att Mälarenergis nya panna ska klara både avfall och skogsråvara som flis från grot. Det blir därför relativt lätt att ställa om från avfallsförbränning till förbränning av lokala råvaror. Det som talar mot är att det uppstår ett ekonomiskt system som är svårt att ta sig ur när vi börjar elda importerat avfall. Min mening är att det därför behövs många kritiker som granskar Mälarenergi. Här kan Naturskyddsföreningen spela en stor roll. Kommunens lekmannarevisorer skulle också kunna inta en kritisk hållning och bevaka Mälarenergi.

Några risker med avfallsimport är att:

- avfallet riskerar att inte vara utsorterat och kan innehålla gifter,
- askan kan inte tas om hand på ett hållbart sätt utan måste läggas på deponi,
- vi slutar källsortera eftersom allting ändå förbränns,
- det uppstår otillbörligt samarbete med brottliga organisationer.

Nu uppmanar jag Mälarenergi och Västerås Stad att redan nu planera för en framtid där var och en tar reda på sitt eget avfall och där energiproduktionen sker med lokala råvaror.


Fjärrvärme, närvärme, bioenergi, biokraft, biobränsle, avfallsförbränning, avfallsbränsle, restprodukt, pellets, flis, ved.Dagens arbete

Idag är jag pappaledig och ägnar tiden till att busa och prata med lillen. Nu har han precis somnat och jag fick lite tid över till annat. Det blev därför en insändare till Västmanlands Nyheter och Västerås Tidning, se nedan. Jag skrev denna tidigare, men den blev aldrig publicerad i VLT.

I veckan deltog jag på ett seminarium om översiktsplanen för Västerås. Vlt skrev inte en rad om detta! Man börjar undra vad de arbetar med där på redaktionen. Jag vet flera vänner som sagt upp prenumerationen. Kan detta bero på att Vlt effektiviserat bort alla journalister?


Satsa på landsbygden


För oss kristdemokrater i Västerås är det viktigt att människor utifrån sina egna drömmar, får bo och leva var de vill. Samtidigt måste vi alltid se till miljöaspekter, ökade kommunala kostnader och sociala aspekter när beslut fattas.

Den rödgröna minoriteten i Västerås har genom ett antal särskilda yttranden i byggnadsnämnden stadfäst en skeptisk hållning gentemot om- och nybyggnation på landsbygden. Ett nämndmöte handlade företrädesvis om ändrade planer för sommarstugeområden som kan utvecklas till permanentboende med normal standard. Jag anser att denna skeptiska inställning är oroväckande eftersom de rödgröna politikerna visar att de inte tror på de enskilda människorna.

Min mening är att vi måste tillmötesgå de entreprenörer och enskilda familjer som vill bosätta sig utanför stadskärnan. Låt oss införa en princip där vi för en dialog med privatpersoner som vill bygga. En dialog med syftet att få människor på frivillig grund visa hur de minskar sin totala energianvändning, löser avloppsfrågor och transporter. Genom frivilliga överenskommelser kan vi höja Västerås över givna lagkrav. Det bör också vara upp till entreprenörer och byggherrar att visa hur de kan minska utsläpp och spara kostnader för kommunen. Om vi börjar arbeta tillsammans mellan politiker, tjänstemän, entreprenörer och privatpersoner, kan vi sätta Västerås på kartan som en energismart kommun, både för stad och landsbygd.

Erfarenhet har visat att kommunala önskemål också väcker tävlingslust hos entreprenörer. Västerås har höga krav på energieffektivitet i nya byggnader som staden äger. Numer har energieffektivitet blivit en konkurrensfördel även i privata projekt. Nu är det dags att få igång samma tävlingsanda i småhusprojekt.

Jag vädjar nu till den rödgröna minoriteten att omvärdera sina principer. Vi kristdemokrater kommer i varje fall att verka för en hållbar landsbygdsutveckling. Vi vill säga ja till nya projekt!

Eric Söderberg
Ledamot av Byggnadsnämnden i Västerås Stad

Nyckelord: Stadsplanering, samhällsplanering, samhälle, miljö, översiktsplan politik, energieffektivitet, avlopp, bredband, Solel, solelpark, solcellspark, solcellsmodul, solenergi, solfångare, solfångaranläggning, värmepump, bioenergi, förnybar, förnybart

Alf Svennson debatterar klimat

Alf Svensson skriver i Dagen industri om klimatförändringar och utsläppshandel, Alf Svennson

Inget stöd till biogas

Tyvärr blev det inget metanreduceringsstöd till lantbrukare som vill satsa på biogasproduktion i regeringens budget.
Jag tycker det är dåligt av regeringen! Det borde finnas en politisk vilja att satsa på biogas vilket också minskar utsläppen av metan till atmosfären.

Beslutet drabbar de lantbrukare som kalkylerat på småskaliga biogasanläggningar. I ett projekt jag arbetar i har vi ett gäng mjölkbönder som undersöker möjligheterna med biogas. Tyvärr sätter detta beslut käppar i hjulen för dem.

Bakläxa till regeringen! Vi får nu hoppas att den nya energiministern Anna-Karin Hatt tar tag i frågan.
Taggar: Biogas, bioenergi, förgasning, metan, förnybart

Ny Energislukare

Bloggen har legat nere en tid på grund av en ny energislukare. Det handlar om resursslöseri i form av blöjbyten, inköp av kläder och andra konsumtionsvaror. Elräkningen torde också öka med alla tvättar i tvättmaskinen. Energislukarn har nu blivit 3 månader och förväntas lystra på namnet Alexander. Idag hade jag tänkt jobba hemifrån, men Alexander har andra planer.

SMHI går ut med att "Effekterna av den globala uppvärmningen väntas, enligt SMHI, bli allvarligare jämfört med IPCC:s bedömningar för fyra år sedan. Bland annat kan havsnivån höjas med uppåt två meter vid slutet av seklet." För att nå klimatmålen som antogs i Köpenhamn måste vi minska utsläppen av växthusgaser med 50 - 60 % från 2000 till 2050 och med 100% till 2100. NyTeknik

Jag tror det blir svårt att få mänskligheten att minska utsläppen av växthusgaser på kort sikt. Alla länder önskar ökad ekonomisk tillväxt vilket kräver naturresurser. Det medför ökade utsläpp. Det bästa vore om samtliga länder kom överens om att gå över till förnybara energikällor och minska energianvändning så långt det går. Alla som har förutsättningar borde satsa på solenergi i form av solceller, soldrivna ångturbiner, stirlingmotorer och solvärme. Kombinera detta med vindkraft som intermittent energikälla. Det behövs också baskraft såsom bioenergi, vattenkraft och tills vidare kärnkraft.

I Sverige har vi faktiskt nästan lyckats komma bort fron fossil energi för uppvärmning och elproduktion. Den största andelen utsläpp härrör istället från transporter och transportsektorn är beroende av fossil olja. Avfallsanläggningar, reningsverk kan med fördel producera biogas som ger bra fordonsbränsle, det fungerar i Västerås och många andra städer. Lantbruk måste också få ökade incitament för att producera biogas. Inte för att biogasen räcker till för att täcka allt behov av bränsle. Men det är bäst att ta tillvara på all förnybar energi. Biogas är dessutom det renaste förnybara bränslet. Hur man än vrider och vänder på problemet med transporter, kommer man inte från att vi måste minska på antalet biltransporter. Är det möjligt?Gör egen el lönsam

Här kommer ett utkast till en debattartikel om egen el och nettodebitering. Jag vill gärna spinna vidare på Bengt Strids m.fl. pressmeddelande om nettodebitering och egen el, se föregående inlägg i denna blogg.

Gör det lönsamt att producera sin egen el
Det är lätt att hålla med Anders Richert chef Nätenheten inom Svensk Energi, Christer Söderberg från SERO m.fl. att det ska vara lätt att producera sin egen el, vilket herrarna skrev om i pressmeddelandet "Så kan nettodebitering lösas för dem som gör sin egen el". Detta var också budskapet från LRF, Svensk Energi, Svensk Solenergi och SERO när de uppvaktade näringsdepartementet i frågan. Organisationerna menar att enskilda kan bli sina egna mikroproducenter av el, med t.ex. solpaneler, vilket också är grunden för tre förslag.

Det första förslaget innebär att kunder ska kunna "lagra" el i nätet. Elnätsföretagen ska enbart debitera nettoelförbrukningen på månadsbasis. Detta nettovärde ska elhandelsföretaget därefter använda i sin debitering av förbrukningen. Förslag två går ut på att eventuellt produktionsöverskott hos kunden under månaden sätts till noll vilket leder till att den enskilde blir nettokonsument på årsbasis och slipper således mätavgift enligt gällande regelverk. Avslutningsvis ska kunder enkelt kunna rapportera bruttoproduktion för att erhålla elcertifikat.

Detta innebär att det skapas ett system där privatpersoner sparar pengar på att producera sin egen el i liten skala. Det kan handla om solpaneler på tak, mikroskaliga vindkraftverk och småskalig biokraft. Skapar vi ett system där det blir lönsamt att producera sin egen el minskas också den totala elkonsumtionen. Detta gynnar också det gemensammas bästa vad gäller energieffektivisering i samhället.

Med ovanstående information som grund föreslår jag att vi i Västerås går i bräschen för egen el. Jag vill därför att Mälarenergi får direktiv från Västerås Stad att utarbeta ett system för nettodebitering enligt pressmeddelandets förslag. Allra helst önskar jag dock att Mälarenergi tar tag i saken på en gång.

Eric Söderberg
Kristdemokraterna i Västerås
Nyckelord: Solceller, solpaneler, solcell, solpanel, egen el, el, elkraft

Göran Hägglund och Energirevolutionen

Äntligen har Göran Hägglund (KD) vaknat och börjat prata om energifrågorna.
I sin artikel "Elmarknaden måste tyglas" i GP skriver han att konkurrensen på elmarknaden måste stärkas. Han menar också att detta måste innefatta nätavgifternas nivå och utformning samt att de dominerande bolagens ställning ska bevakas med hökögon. Han erkänner även att Alliansregeringens satsning på samägande av svensk kärnkraft och misslyckats vilket medfört att Vattenfall, Eon och Fortum inte priskonkurrerar.

Hägglund är också kritisk till att människor tvingas spara på el på bekostnad av personlig levnadsstandard. GP

Jag anser att det är bra att Göran börjar diskutera detta utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv. Det här med statlig reglering är inget som är främmande för KD när marknadsekonomin inte fungerar på det sätt som vi människor önskar. Han lyfter även fram ekologisk och social hållbarhet i frågan om minskad energikonsumtion. Självklart ska vi minska energikonsumtionen, men inte på bekostnad av människors hälsa.
Göran menar avslutningsvis att det behövs en uppgörelse med Socialdemokraterna. Detta är självklart bra och marknaden behöver långsiktiga spelregler för att fungera.

Men hur blir det med småskalig energi?
Politiker har fortfarande svårt att se möjligheterna med många små energikällor samtidigt som vi minskar energianvändningen. Hushåll och kommersiella fastigheter kan energieffektivisera och minska sin konsumtion av el och värme genom solfångare, solpaneler, småskalig vindkraft och mikroskalig vattenkraft samt bioenergi. Genom detta minskas behovet av el från elmarknaden, vilket möjliggör att det skapas mer tillgänglig el på elmarknaden. Det betyder också  att Sverige kan exportera el till andra länder. Detta är också en folkrörelse som engagerar många människor i Sverige idag. Det är helt enkelt det civila samhällets sätt att ta saken i egna händer och lösa problemen på egen hand.

Det regeringen måste genomföra är att göra det enklare att sälja överskottsel, från t.ex. solpaneler, tillbaka till elbolagen. Visst går det idag, men det är krångligt och dyrt.

Nyckelord: Solceller, solpanel, solfångare, vindkraft, vattenkraft, flis, pellets, bioenergi

KD och miljöpolitik

I helgen deltog jag i Kristdemokraternas kommun och landstingsdagar i Norrköping. Det talades mycket om vad som kan göras bättre i framtiden. Jag lyssnade på framtidsstrategigruppen som menade att det här med globala rättvisefrågor och miljö kommer att vara viktigt. 

Ett av seminarierna inleddes av Alf Svensson. Han pratade om hållbar utveckling och hur kommuner kan bli så kallade milleniumkommuner. Fast ingen kan lyfta fram svåra frågor på ett sådant berörande sätt som Alf. Han talade om det går att jämföra ett barns liv med värdet av att anlägga en ny väg. "Ingenting kan väga upp barnets liv" menade Alf.

Karl-Erik Andersson (FP) kommenterade min artikel
som handlade om att skapa ett hållbarhetsutskott i Västerås Stad. Tanken med utskottet är att få politiker att engagera sig i Stadsledningskontorets arbete med hållbar utveckling. Det gäller att skapa en helhetsbild av kommunens arbete och på så sätt göra Västerås till världens bästa stad att bo och leva i, även i framtiden.  VLT

Elpriser
Nu pratades det mycket om höga elpriser i media. Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Sabo och Riksbyggen framför i DN att Energimarknadsinspektionen måste sätta konsumentintresset före elbolagens vinstintresse. De menar bl.a. att kostnadsmodellen som gäller från 2012 är fel och leder till allt för höga elpriser och för höga intäkter för nätföretagen.
Elnätsföretagen har monopol eftersom det endast går att ha en ledning. Däremot kan kunder välja elproducenter, t.ex. Vattenfall, Mälarenergi eller Falkenbergs el. DN Det ska bli intressant att följa debatten i fortsättningen.

BP satsar på olja i Arktis
BP går med 4,6 miljarder i vinst och satsar på att utvinna olja i Arktis tillsammans med Ryska Rosneft. SvD Detta torde hota den biologiska mångfalden samtidigt som utsläppen av växthusgaser ökar. Tyvärr får vi räkna med att utsläppen ökar vilket påverkar den globala uppvärmningen. Allt beroende på människors girighet.

Konstnärer och vindkraft

Det är alltid roligt med kommentarer, oavsett om man håller med mig eller inte. Se föregående inlägg om konstnärer som debatterar vindkraft.
Jag kan hålla med om att de inte är de vackraste skapelserna. Det skulle behövas konstnärer, arkitekter m.fl. som ritar snyggare vindkraftverk.Man kan säkerligen arbeta med färger som inte syns lika bra som vitt och få vindkraftverken att smälta in i landskapet. Men  jag håller med kommentaren om att vi måste satsa på vindkraft. Det är en del av framtidens energikällor.

Konstnärer debatterar vindkraft

Lars Jonsson och Jan Troell skrev idag om vindkraft i Dagens Nyheter.
Konstnärerna menar att det nästan är ett brott mot de mänskliga rättigheterna när lokala opinioner möts av nonchalans från statligt håll. De anser att vindkraftverk skapar ångest och oro eftersom de har en avgörande visuell påverkan på landskapet.
Jag kan inte säga att vindkraftverk inte skapar oro bland människor. Däremot anser jag att följande påståenden är  vinklade som de framhäver i sin artikel:
"Prövning av vindkraftverk mot miljöbalken är ofta ett slag i luften då 1) miljökonsekvensbeskrivningarna är beställda av vindkraftens intressenter och utförda av beredvilliga konsulter, 2) det saknas grundläggande forskning på området och 3) samtliga myndigheter har fått uttalade direktiv om att underlätta för vindkraften. För närvarande saknas ett brett skydd för landskapet som visuell miljö i miljöbalken – att fullt ut skriva in landskapskonventionens andemening i svensk lag skulle ändra på detta, men regeringen dröjer, av vilken orsak?"

All prövning enligt miljöbalken utförs på uppdrag av projektorerna. Det gäller vindkraftverk såsom vägbyggen och nya fabriker. Vidare finns det en hel del forskning om vindkraft och dess miljöpåverkan. Däremot kanske det saknas forskning när det gäller psykologisk påverkan. Avslutningsvis har det varit mycket svårt för projektorer eftersom olika myndigheter inte samverkar. Det är nu regeringens vilja att vi får fler vindkraftprojekt och att tillståndsprocesserna går snabbare. Dagens Nyheter

Ett levande exempel från verkligheten är när Mälarenergi i Västerås ville bygga vindkraftverk på Skutterön i Mälaren. Projektet lades ned p.g.a. risken att örnar skulle kollidera med vindsnurrorna. Jag var själv med om att fatta beslutet att inte tillåta dessa snurror som ledamot i Byggnadsnämden för KD.

Jag vill också säga att det är relativt lätt att demontera vindkraftverk om det nu skulle visa sig att de är så farliga.

Titta gärna in på vindkraftbranschens sida om vindkraft: Svensk Vindenergi

Personligen tror jag att det här med vindkraftverk är en vanesak. Vi har ju en  massa kraftledningar som ingen bryr sig om.

Vindkraft, solenergi, solceller, solpaneler, LED, bioenergiEnergidebatten flödar

Anders Wijkman (f.d. EU-parlamentariker för KD), Svante Axelsson (SNF) och Lars-Göran Pettersson (LRF) menar att all ny elproduktion är subventionerad i DN. De hävdar att förnybar energi är mer kostnadseffektiv än kärnkraft.
Herrarna anser att debatten är snedvriden eftersom förnybar energi egentligen är kostnadseffektiv och pålitlig. De påpekar att under de två senaste åren installerades 70 gånger mer vindkraft än kärnkraft i världen. De framhäver även att vi ska satsa på energieffektivisering, utöka kraftvärme baserad på biomassa, solceller samt ökad vattenkraft. DN


Jag håller med debattörerna om att energidebatten är snedvriden. Jag är säker på att vi kan klara oss utan kärnkraft på sikt i Sverige. Vi borde fortsätta ha en ambition att ersätta kärnkraft med förnybar energi. Samtidigt ska vi behålla kärnkraften under denna övergångsperiod.


Det här pratet om att det behövs mer energiforskning innan vi går något är helt befängd. Självklart behövs det mer forskning kring förnybar energi, men faktum är att vi redan idag har kunskap. Det som behövs är i första hand energieffektivisering och bättre utnyttjande av befintlig energi. Vidare måste regelverken som idag försvårar utvecklingen av förnybar energi förenklas. Låt privata företag etablera energianläggningar som säljer värme till fjärrvärmenäten. Det är ju möjligt att ha flera energianläggningar på samma fjärrvärmenät. Gör det ekonomiskt hållbart för privata aktörer att sälja egen producerad el till elnäten. Här finns massvis med pengar att tjäna och spara. Avslutningsvis måste utvecklingen med så kallade smarta elnät gå vidare.


Min åsikt är därmed att marknaden för energiproduktion ska bli mer fri. Många aktörer, stora som små, kommer leda till att energiproduktionen säkras. Vi är så vana med statliga och kommunala bolag som levererar energi. Men varför skulle inte privata företag kunna leverera säker och ekologiskt hållbar energi?
Det gäller också att reglerna kring egen el blir lättare att förstå för vanligt folk. Det måste bli både enklare och billigare för hushåll att skaffa sina egna elkraftverk i form av solel, småskalig vindkraft och biokraft.


Nyckelord: solel, solvärme, vindkraft, vattenkraft, energieffektivisering, hållbar utveckling, miljöekonomi

Energirevolution

Jag har bloggat om energirevolutionen under ca två års tid nu. I år blev jag talesman för Kristdemokraterna i Västerås för miljö- och energifrågor. Nu är det dags att lansera energirevolutionen i Västerås. Nedan är en första skiss på en kort insändare i lokalmedia.
Det är dags för en energirevolution. Det handlar om ett nytt sätt att tänka inom energi. Vi behöver många energikällor i samverkan. Solenergi genereras när solen lyser. Vindkraft ger el när det blåser. Som baskraft har vi bioenergi i form av vattenkraft, kraftvärmeverk och tills vidare kärnkraft. Det nya med energirevolutionen är att vi öppnar upp för många små elkraftverk och värmeanläggningar. Energirevolutionen innebär att småhus har sin egen energianläggning. I första hand används energi för husbehov men överskottsenergi kan säljas ut på el- och ibland fjärrvärmenätet. För att lyckas med detta krävs elmätare som mäter utgående el. Det krävs kommunala energibolag som gör det ekonomiskt för hushåll att generera el och värme, energieffektivisera och sälja ut överskottsel och värme. Detta vill jag satsa på i Västerås!

Satsa på småskalig energi

Annika Helker från Svensk vindenergi, Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen och Linda Magnusson VD för O2 skrev i VLT att de vill rädda den lokalt ägda vindkraften i Sverige. I sin debattartikel lyfte de fram att antalet personer som köpt vindkraftandelar har rasat sedan Skatteverket aviserat att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas.

Vi håller med om detta till hundra procent. Det vi gjort är att Eric Söderberg påverkat beslutsfattare genom brev och telefonsamtal till Kristdemokratiska riksdagsledamöter. Som vi förstått ligger frågan om uttagsbeskattning på Finansdepartementet. Där finns en rädsla för att vindkraftkooperativ ska bli attraktivt för företag som vill sänka sina skatter.

Vi köper inte detta. Vi vill istället agera för att det blir mer attraktivt att bli delägare i vindkraftkooperativ och andra kooperativ med förnybar energi. Vi beklagar också att förslaget om ett kapitalavdrag för vindkraftkooperativ inte kom med i vårpropositionen.

Frågan gäller skatt på mellanskillnaden mellan andelspriset och Nord Pools pris på el. Nord Pool sätter pris på marginalen efter det högre importpriset på kol. Skatteverket anser att vindkraftföreningarna betalar ett rabatterat pris som understiger marknadspriset. Saken är den att andelsägarna betalar för vad drift, underhåll och administration kostar. Självklart är denna kostnad lägre än elpriset på Nord Pool eftersom andelsägarna själva har investerat och tagit kapitalkostnaden.

Frågan kan jämföras med bostadsrättsföreningar där medlemmarna överlag betalar lägre avgift än hyran för dem som bor i motsvarande hyresrättslägenhet. Anledningen är att en del av räntekostnaden bär bostadsrättsägaren direkt. Den som är andelsägare i ett vindkraftkooperativ satsar på samma sätt sina egna pengar i vindkraftkooperativet.

Vår mening är att likheten med bostadskooperativ är så slående att vindkooperativen inte heller ska beskattas.

Vi anser också att kommuner som Västerås ska göra det enklare för företag och privatpersoner att producera sin egen el. Vi vill göra det möjligt för många fler små aktörer som producerar el. Det handlar både om kommersiella företag, ekonomiska föreningar och privatpersoner. Vi vill kämpa för detta på alla politiska nivåer.

 

Eric Söderberg, Kandidat till Kommunfullmäktige i Västerås och Riksdagen

Sofia Modigh, Kristdemokraternas toppkandidat till Riksdagen för Västmanlands län


Laddstationer för elbilar

"Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att utreda om ledningar till laddstationer för elbilar kan undantas från kravet på nätkoncession. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2010." EI
Detta låter bra. Det borde vara möjligt att sätta upp en solpanel och ladda upp elbilen direkt från den. Eller varför inte en vindsnurra vid ett blåsigt stället. Kanske en möjlighet för landsbygden?
Bloggeri
Igår deltog jag på ett möte innan Kristdemokraternas riksting. Vi var några initierade personer som diskuterade KD:s miljö och energipolitik. Vi kom bl.a. fram till att reglerna för småskalig förnybar energi måste bli enklare och mer kostnadseffektiva.
Idag har jag kämpat med att ta vattenprover i värmen. Det var oerhört varmt. Jag kan säga att detta är den absolut värsta månaden att vara ute i kärrmark. Flugor och andra insekter om surrar i öronen...
Men man ska inte klaga. I morgon ska jag bränna lite fossilt bränsle på vattenskidor. Önskar det fanns fossilfria utombordsmotorer.

Granskning av alliansens miljö & klimatpolitik

Idag kom Alliansen arbetsgrupp inom miljö och klimat ut med sin miljö- och klimatpolitik.
Hur är politiken för oss som vill driva på utvecklingen av förnybar energi? För oss som kämpar för de småskaliga energikällorna? För lantbrukarna som vill producera el, värme och fordonsbränsle? För hushållen som vill använda egenproducerad el? Gynnar alliansens politik en energirevolution?

Förslagen kring energi är sammanfattningsvis:

•    Arbetsgruppen vill satsa på export av el till grannländer.
•    Små elproducenter ska inte behöva betala nätavgift om han eller hon under ett kalenderår tar ut mer el från
elsystemet än han eller hon matar in på elsystemet.
•    Utred teknikutvecklingen kring Smart-grids.
•    Fortsatt satsning på forskning och utveckling av förnybar energi.
•    Uppmuntra installation av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter.
•    Fortsätta arbetet med att förenkla regler och tillträdet till elnätet för småskaliga elproducenter.
•    Öka förbrukningsflexibiliteten genom timmätning även för hushållskunder. En utredning bör även tillsättas för att
ytterligare se över behovet av andra förändringar, ett exempel kan vara samfakturering.
•    Att Sverige ska nå målet om att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska minskas med 40 procent år 2020
jämfört med 1990.
•    Att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Spontant känns det som arbetsgruppen fått upp frågorna på agendan. Jag har själv mejlat och pratat med Kristdemokraternas Liza-Maria Norlin. Kanske har det hjälpt något. Det finns dock mycket att göra. Det borde ha varit lite mer konkreta åtgärder när det gäller tillträde till elnätet för småskaliga elproducenter. Men man ska inte misströsta. Det gäller att tänka positivt...

Nu gäller det att få fram enkla regler som vanligt folk förstår. Det borde vara lönsamt att sätta upp en solelanläggning i ett söderläge utan skugga och använda elen för eget bruk i första hand.  Lantbrukare ska kunna leverera biogasproducerad el ut på elnätet. Små kraftvärmeverk kan också bli en framtid för landsbygdsbor. Låt dem sälja el ut på elnätet och tjäna en hacka på det.

Rapporten handlar även om Östersjön, klimatåtgärder, CDM-projekt i utvecklingsländer och mycket mer. Läs den här!

Medias kommentarer på rapporten; DN

Kolla även presskonferens på http://bambuser.com/channel/Alliansen/broadcast/842378 Spola fram till ca 34.00 så får du info om energifrågor.

Samtidigt som Alliansen lanserar sin miljöpolitik satsar Vattenfall på kolkraft. DN

Nyckelord: Solceller, solel, solvärme, vindkraft, biogas, biobränsle

Ekonomisk tillväxt och miljö

Är det möjligt med ständig ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp samt minskad energianvändning? Det är en fråga forskare diskuterat länge. Idag talar politiker om hållbar tillväxt, med större fokus på tjänster, upplevelser, kultur osv än materiell konsumtion.

Personligen anser jag att tillväxt inte är ett bra mått på livskvalitet. Men det behöver helller inte vara dåligt för miljön. Sverige har exempelvis haft tillväxt samtidigt som vi minskat utsläpp. Men frågan är om tillväxt är relevant. Jag vill hävda att ekonomisk tillväxt i de flesta fallen är ett farligt mått eftersom ekonomierna i de flesta länderna bygger på naturresurser. Motorn för tillväxten är olja, biomaterial, malm osv. Om ekonomin växter medför det att vi måste ta ut mer olja, mer malm osv.

Då är det bättre att använda andra mått istället för tillväxt. Vi måste börja tala om vad vi vill uppnå. Det är ju livskvalitet, god hälsa, fungerande ekologiska system, rent vatten, frisk luft, sysselsättning och stabila ekonomier som består. Ett bättre mått är att vi människor alltid strävar efter att uppnå balans mellan vår hälsa, ekonomi, arbete, miljö och ekologiska system. Det är själva balansen eller optimum som är målet. Tillväxt kan då vara ett medel för att uppnå detta mål. Ta ett land som halkat efter pga krig eller en katastrof. Då behövs det en snabb utveckling i landet i form av tillväxt. Men bara tills landet uppnått sitt optimum.

Några borgerliga politiker har skrivit en artikel som ifrågasätter tillväxtfilosofin. Kolla gärna in den här.

Här visas en film som visar vad jag menar:
Här är en annan film som kan få dig att tänka efter lite. Den kanske inte är riktigt politiskt korrekt med tanke på arbetslinjen. Men tänk dig denna fiskare som en småföretagare. Då har man rätt att välja sin egen tid. Bara man kan täcka sina egna kostnader. Varför ska man växa i all oändlighet?
Debattartikel med Västeråsalliansen

Här är en länk till den debattartikel som jag fick in i Vlt tillsammans med andra miljöintresserade i Västeråsalliansen. Klicka på länken nedan.

Västeråsalliansen: För en utsläppsneutral framtid


Karl-Erik Andersson i Västerås kallar sig för en grön liberal. Han förespråkar klimatsmarta stadsdelar. Helt rätt! Länk

Tidigare inlägg
RSS 2.0