Nettodebitering av el

Anders Borg och Anna-Karin Hatt skrev i Expressen att det ska bli möjligt med nettodebitering av el. Men det ska ytterligare utredas i det oändliga. När ska vi kunna gå från ord till handling i det här landet? Lite mer "learning by doing" vore att föredra. Jag har ändå förtroende för Borg och Hatt och hoppas på det bästa. Expressensolceller, nettodebitering, solenergi, solvärme, solfångare, solel, solelpark,

Motion om solenergi i Västerås

Jag lämnade in en motion om att man bör bygga i söderläge i Västerås. Idag byggs många hus på öppen mark med hustak riktade mot norr eller rakt österut. Motionen går inte ut på att tvinga någon. Istället handlar det om att energirådgivare och Stadsbyggnadskontoret för en dialog med byggherrar och folk som ska bygga. Ingen ökad byråkrati alltså. Idén kommer från en deltagare i en studiecirkel om solenergi i Svartådalen, se http://suneprojektet.blogg.se/ för mer info om detta projekt.
Här är motionen:

Solenergi som energikälla för framtidens hus.

Solenergi är en energikälla att räkna med, nu och i framtiden. Nästan all energi som används idag härrör från solen. Direkt solljus kan omvandlas till elektricitet genom solceller eller värme i solfångare. Soljuset värmer även upp vattnet i sjöar och hav, vattnet förångas, kyls ned och omvandlas till regn för att därefter på sin väg mot sjöar och hav skapa förutsättningar för vattenkraft. Luften värms upp av solen vilket skapar vind som kan nyttjas som vindkraft. Solljuset omvandlas även till biomassa genom fotosyntes och biomassa används som bioenergi. Till och med fossila bränslen som kol och olja härrör från solens ljus, även om detta inträffade för miljontals år sedan. Vi vill poängtera att solen redan idag ger kraft till Västerås energibehov, även om det handlar om indirekt solenergi. Vi kristdemokrater önska att solenergi utnyttjas direkt! Solljus kan faktiskt generera både el och värme för husbehov från april till oktober i Sverige.

 

Ett hus som byggs idag ska hålla i minst hundra år. Det gäller därmed att vi bygger rätt från början och planerar för våra barn och barnbarns behov som de får som vuxna. Vi kristdemokrater vill därför att vi i Västerås går i täten och satsar på solenergi som energikälla för framtidens hus. Det handlar om både solpaneler som genererar el och solfångare som ger värme. Dessa tekniska lösningar kan med fördel kombineras, men en av förutsättningarna är att husen har bra läge med mycket solinstrålning. För att underlätta detta önskar vi kristdemokrater att hus som byggs idag vänds mot söder. Detta innebär att tak kan nyttjas för solel och/eller solvärme till relativt liten kostnad. Husen får också mer direkt solinstrålning vilket innebär att energikostnaderna minskar. Vi vill dock poängtera att detta ska ske i dialog med husbyggare och inte vara något krav. Vi är säkra på att husbyggare som räknar på energikostnaderna och planerar för hus i söderläge kommer att tjäna på detta koncept.

Vi kristdemokrater föreslår Kommunfullmäktige i Västerås att uppdra till Byggnadsnämnden att:

 

·   Undersöka förutsättningarna för att husbyggare i Västerås kommun informeras om fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen.

 

·   Genomföra ett arbetsmöte med småhusföretag och större byggentreprenörer i syfte att föra dialog och erhålla information om problem och möjligheter med hustak vända mot söder.

 

·    Byggnadsnämnden återrapporterar resultatet till Kommunfullmäktige.

 

 

 

 

Solel, solelpark, solcellspark, solcellsmodul, solenergi, solfångare, solfångaranläggning, värmepump, bioenergi, förnybar, förnybart


Dagens arbete

Idag är jag pappaledig och ägnar tiden till att busa och prata med lillen. Nu har han precis somnat och jag fick lite tid över till annat. Det blev därför en insändare till Västmanlands Nyheter och Västerås Tidning, se nedan. Jag skrev denna tidigare, men den blev aldrig publicerad i VLT.

I veckan deltog jag på ett seminarium om översiktsplanen för Västerås. Vlt skrev inte en rad om detta! Man börjar undra vad de arbetar med där på redaktionen. Jag vet flera vänner som sagt upp prenumerationen. Kan detta bero på att Vlt effektiviserat bort alla journalister?


Satsa på landsbygden


För oss kristdemokrater i Västerås är det viktigt att människor utifrån sina egna drömmar, får bo och leva var de vill. Samtidigt måste vi alltid se till miljöaspekter, ökade kommunala kostnader och sociala aspekter när beslut fattas.

Den rödgröna minoriteten i Västerås har genom ett antal särskilda yttranden i byggnadsnämnden stadfäst en skeptisk hållning gentemot om- och nybyggnation på landsbygden. Ett nämndmöte handlade företrädesvis om ändrade planer för sommarstugeområden som kan utvecklas till permanentboende med normal standard. Jag anser att denna skeptiska inställning är oroväckande eftersom de rödgröna politikerna visar att de inte tror på de enskilda människorna.

Min mening är att vi måste tillmötesgå de entreprenörer och enskilda familjer som vill bosätta sig utanför stadskärnan. Låt oss införa en princip där vi för en dialog med privatpersoner som vill bygga. En dialog med syftet att få människor på frivillig grund visa hur de minskar sin totala energianvändning, löser avloppsfrågor och transporter. Genom frivilliga överenskommelser kan vi höja Västerås över givna lagkrav. Det bör också vara upp till entreprenörer och byggherrar att visa hur de kan minska utsläpp och spara kostnader för kommunen. Om vi börjar arbeta tillsammans mellan politiker, tjänstemän, entreprenörer och privatpersoner, kan vi sätta Västerås på kartan som en energismart kommun, både för stad och landsbygd.

Erfarenhet har visat att kommunala önskemål också väcker tävlingslust hos entreprenörer. Västerås har höga krav på energieffektivitet i nya byggnader som staden äger. Numer har energieffektivitet blivit en konkurrensfördel även i privata projekt. Nu är det dags att få igång samma tävlingsanda i småhusprojekt.

Jag vädjar nu till den rödgröna minoriteten att omvärdera sina principer. Vi kristdemokrater kommer i varje fall att verka för en hållbar landsbygdsutveckling. Vi vill säga ja till nya projekt!

Eric Söderberg
Ledamot av Byggnadsnämnden i Västerås Stad

Nyckelord: Stadsplanering, samhällsplanering, samhälle, miljö, översiktsplan politik, energieffektivitet, avlopp, bredband, Solel, solelpark, solcellspark, solcellsmodul, solenergi, solfångare, solfångaranläggning, värmepump, bioenergi, förnybar, förnybart

Miljöbilar

För närvarande arbetar jag med en förstudie om förutsättningarna för att bygga upp infrastruktur på landsbygden med laddstolpar för elbilar. Det gäller att hitta ett koncept som får människor att börja använda elbilar och eldrivna cyklar. En ingång är att låta hyrbilsfirmor hyra ut elbilar vid centralstationer, flygplatser och andra knutpunkter. Vidare kan det finnas laddstolpar vid besöksmål och andra träffpunkter.

Kommentarer om miljöbilar

Anders Mathiasson (Energigas Sverige), Jacob Lagercrantz (Gröna bilister) m.fl. skriver om miljöbilar i dagens DN. De menar att miljöbilar måste vara fossiloberoende och är kritiska till regeringens satsning på supermiljöbilar. De framhäver bl.a. att miljöbilsdefinitionen ska baseras på faktisk klimatpåverkan. Läs mer på DN.

Personligen är jag övertygad om att biogas och el är framtiden för Sveriges fordonsflotta. Vidare behöver vi också satsa på biodiesel som kan utvinnas genom förgasning från svensk skog. Fördelen med biogas är att den knappt inte ger något nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Metan framställs genom rötning av matavfall, avloppsslam, vallgrödor från jordbruk, gödsel och annat lätt nedbrytbart biologiskt material. I städer bor många människor vilket ger förutsättningar för biogasproduktion, t.ex. som i Västerås med Svensk Växtkraft AB. På landsbygden kan lantbrukare samarbeta med samägda rötningsanläggningar, vilket exempelvis Swedish Biogas International har tagit fram ett koncept för.

När det gäller elbilar är problemet att fordonen är dyra i inköp. Vidare behöver elbilar laddas upp vilket också tar tid. Här behövs en infrastruktur med laddstolpar där fordonen kan snabbladdas. Jag intervjuade Erik Dahlqvist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola, om elbilar och laddstolpar. Erik anser att det behövs en ny typ av hybridfordon med en kombination av elmotorer och förnybara drivmedel, t.ex. biogas. Däremot passar rena elbilar för kortare sträckor inom städer och till omkringliggande landsbygd.

Vi får nu se hur regeringen satsar. En vän till mig sa att han är skeptisk. "Varför skulle regeringen minska behovet av fossildrivna bilar. Då missar ju staten en massa intäkter från koldioxidskatter och annat som vi får från fossila drivmedel." Jag är naiv att tro att han har fel...

Nyckelord: Biogas, laddstolpar, elbil, hybridbil, laddhybrid, plug-in-hybrid, laddfordon, solel, solceller, solenergiHållbar station

I januari 2012 invigs en hållbar station i Stockholm. Okq8 bygger en station där man kan hyra elbilar, ladda upp sin elbil, tanka biogas, etanol och fossila bränslen. De använder ekologiska byggmaterial och säljer miljömärkta produkter. Se filmen här om macken: http://youtu.be/jiqi_S0Bno8

Jag själv fick nys om detta då jag arbetar med en utredning om elfordon i Västmanlands län.


Nyckelord: laddstolpe, elbil, laddhybrid, hybridbil, elnät, solceller, solcell, förnybart, hållbart, hållbar utveckling.

Biogastraktorer

Det verkar svårt att få till ett regelverk för biogastraktorer. Det är idag inte tillåtet att bygga om en traktor och köra med biogas. Jordbruksverket och Transportstyrelsen utreder frågan, men har fastnat i EU-regelträsket. Nu gäller det att de tar sig upp och fortsätter framåt. my News Desk
Nyckelord: Biogas, bioenergi, förgasning, solceller, solfångare

Alf Svennson debatterar klimat

Alf Svensson skriver i Dagen industri om klimatförändringar och utsläppshandel, Alf Svennson

Ny blogg för SUNE-projektet

SUNE-projektet som handlar om förnybar energi och energieffektivisering har fått en ny bloggsida. Anledningen är att bloggverktyget som jag skulle använda helt enkelt var kasst. Jag har nu lagt upp bloggen med blogg.se istället.
Titta gärna in på bloggen på www.suneprojektet.blogg.se För dig som vill veta vad projektet går ut på finns en projekthemsida, se http://www.svartadalen.nu/index.php/load/project/8

Biogas
Jag funderar på att genomföra ett upprop för att regeringen ska satsa mer på biogas. Det är synd att lantbruken inte kan få bidrag för sin biogasproduktion som regeringen tidigare utlovat. Detta sätter självklart käppar i hjulen för mig som ska försöka få igång lantbrukare att satsa på biogas. Det borde också vara viktigt att få igång mer biogasproduktion nu när vi har klimatförändringar och ökat behov av biogas i städerna.


Nyckelord: biogas, biobränsle, fordonsgas, metangas, förnybart, pellets, flis, förgasning

Mälarenergi satsar på mikroskalig energiproduktion

Äntligen ska Mälarenergi börja satsa på mikroskalig energiproduktion.
Vanligt folk kan sälja överskottsel från exempelvis solpaneler för elproduktion och småskalig vindkraft tillbaka till elnätet. Det är inte utrett om detta är helt lagligt, men Mälarenergi väljer ändå att ta steget före lagkraven.

Ärendet om lagkrav ligger nu på regeringen men arbetet har tyvärr gått väldigt långsamt. Det är också därför jag som bloggare nästan börjat tröttna.

http://svtplay.se/v/2619669/malarenergi_koper_el_av_kunderna
Äntligen!

Subaru ska satsa på en bil med fyrhjulsdrift som går på biogas. Den skulle ha kommit ut på marknaden år 2010 där SAAB konverterade bilen till biogasdrift. Men vi kan ju alla räkna ut varför det tagit tid. Jag säger som Gert Fylkin; Äntligen!
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.765961-snart-byggs-det-bilar-i-trollhattan


Nyckelord: biogas, förnybart, hybridbil, hybridfordon

Hus som producerar energi

Se denna film om ett hus som producerar energ. SVD

Nyckelord: Solceller, solpanel, solfångare, pellets

Klimatrapport

En ny rapport avseende klimatförändringarna har presenterats. Resultatet visar att det finns samband mellan mänsklig påverkan och klimatförändringar, även med hänsyn till att mätningar gjorts i eller nära städer och flygplatser. Det råder inga tveksamheter om att världen håller på att hettas upp. The Economists

Idag arbetar jag med SUNE-projektet i Västerfärnebo. Det har gått rätt bra den sista tiden. Vi har testat en förgasningsanläggning med olika bränslen, både ved, flis och pellets, med goda resultat. Vi har fått en värmeväxlare som nu ska kopplas på för att återvinna kylarvatten. En rolig nyhet är även att Svartådalen fått beviljade medel från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie avseende möjligheterna för elfordon på landsbygden.

Nyckelord: Förgasning, gengas, solvärme, solceller, klimatförändringar

Inget stöd till biogas

Tyvärr blev det inget metanreduceringsstöd till lantbrukare som vill satsa på biogasproduktion i regeringens budget.
Jag tycker det är dåligt av regeringen! Det borde finnas en politisk vilja att satsa på biogas vilket också minskar utsläppen av metan till atmosfären.

Beslutet drabbar de lantbrukare som kalkylerat på småskaliga biogasanläggningar. I ett projekt jag arbetar i har vi ett gäng mjölkbönder som undersöker möjligheterna med biogas. Tyvärr sätter detta beslut käppar i hjulen för dem.

Bakläxa till regeringen! Vi får nu hoppas att den nya energiministern Anna-Karin Hatt tar tag i frågan.
Taggar: Biogas, bioenergi, förgasning, metan, förnybart

Enbart förnybart 2050

IVL Svenska Miljöinstitutet visar att Sverige kan klara av att endast använda förnybara energirsurser år 2050. Detta scenario bygger på energieffektivisering i kombination med att vi går över till enbart förnybara energislag. Kol, olja och andra fossila energislag fasas ut från alla sektorer inklusive transporter. Den största andelen energi ska då komma från biomassa, vattenkraft och vindkraft. Solenergi förväntas öka rätt mycket. Kärnkraft ska kunna fasas ut helt till ca år 2040. Det finns också en förväntning på ökad användning av intermittenta energislag vilket medför att vi måste bygga upp smarta elnät. Ett exempel är vindkraft som faktiskt bara genererar el när det blåser.  Rapporten finns här.

Jag hoppas nu att svenska politiker vaknar och påskyndar utvecklingen med småskalig energi. Det är viktigt att människor som faktiskt lägger egna pengar på solpaneler, små vindkraftverk och biokraftverk ska kunna sälja överskottsel tillbaka till elmarknaden. Tyvärr går utvecklingen långsamt och det är svårt att förstå alla regler. Men det finns hopp. Elbolag erbjuder nu sig att köpa el från små energiproducenter. Ett exempel är Bixia, se http://www.bixia.se/Producent/Start/Start/Start.html

Skriv gärna en kommentar på bloggen om du har bra information om förändringar i lagstiftning eller egna funderingar.

Ett exempel på en framtidslösning för landsbygden är förgasning av biomassa. Det handlar om återvunnen teknik från 1940-talet med gengas. Vi driver ett projekt i Svartådalen och Sätra brunn där vi bygger ett minikraftvärmeverk. Vi har nu lyckats förgasa både ved, flis och pellets och kan generera upp till 17 kW eleffekt. Med 10 kW går motorn bra och vi har producerat 10,5 kWh på en timme. Vi kommer i nästa steg att återvinna värmen från kylvattnet för att på så sätt värma upp en byggnad. Läs mer på www.svartadalen.nu eller googla på SUNE-bloggen.

Nyckelord: Förgasning, bioenergi, solceller, solvärme, solfångare, solpaneler, vindkraft, smarta elnät, flis, pellets

Pengar till solcellsanläggningar

Regerering lovar fortsatt stöd till nya solcellsanläggningar. Detta medför att företag och privatpersoner som vill köpa större solelanläggningar kan få 60% stöd. Kostnaderna för solceller har minskat de senaste åren vilket betyder att man får mer solceller för pengarna. Energimyndigheten.

Igår besökte jag Fjärrvärmemässan i Jönköping. Det var ganska intressant. Mest intressant var ett möte med Meva Innovation som har tagit fram en förgasningsanläggning för biomassa. Man kan producera både el och värme i en småskalig kraftvärmeanläggning.

Nyckelord: Solceller, solenergi, solvärme, bioenergi, förgasning, pellets, flis


Genus och koldioxidutsläpp

Svenska män använder fossil energi i större utsträckning än kvinnor. Även om vi räknar med konsumtionens påverkan utanför Sverige. Vi importerar ju en hel del. Man skulle kunna tro att tjejer som påverkas av "Sex in the City" skulle påverka mer än grabbarna. Men det är fortfarande så att vi grabbar kör mer bil. Dagens Nyheter

Debatt i media om klimatet

Denna vecka publicerades Elisabet Fridens och min insändare i tidningen Kristdemokraten. Vi bemötte en person som menade att ingen seriös människa kan tro på det här med klimathotet. Vi önskade mer fakta men då hänvisade personen till Stockholmsinitiativet i sitt svar.

Den 25 maj presenterade ett antal professorer verksamma inom Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet en artikel om klimatfrågorna. Poängen är att det alltid råder vetenskaplig osäkerhet och det kan man man inte ta som argument för att inte agera. De menar att vi måste agera nu för att minska användningen av fossila bränslen. Svenska Dagbladet
Jorden är varmare än någonsin uppmätt

Trots en kall vinter i Sverige har jordens medeltemperatur i år varit varmare än någonsin uppmätt sedan mätningarna började år 1880. Det skriver NOAA, National Climate Data Center. Se denna länk för mer information.

Inlägg i Science från 250 forskare

Ta dig tid att läsa detta inlägg. Det är 250 forskare som anser att vi ska ta klimatförändringarna på stort allvar. De menar att det är vetenskap och i vetenskap råder det alltid osäkerhet. De som säger att vi ska vänta med åtgärder för att det råder osäkerhet menar därför att vi aldrig ska vidta några åtgärder. Forskarna menar att konsekvenserna med klimatförändringar kan bli katastrofala och att inte göra någonting alls är att ta en stor risk.

I artikeln förklarar forskarna hur vetenskap fungerar. Vetenskap bygger på repeterbara försök. Ibland misslyckas man men då ändras felen. Ibland ersätts en vetenskaplig sanning med en bättre förklaring. När en förklaring blivit testad på djupet upprepade gånger kan den antas som fakta. T.ex. att jorden är 4,5 miljarder år gammal, att universum skapades i ett enda ögonblick 14 miljarder år sedan osv. T.o.m. dessa fakta kan ersättas med en bättre förklaring om det kan motbevisas vetenskapligt. Enligt forskarna faller klimatförändringarna under kategorin fakta. Det finns ett övertygande, omfattande och objektivt bevis på att människor förändrar klimatet på ett sätt som hotar våra samhällen och ekosystem som vi är beroende av.

Forskarna skriver också om de fel som begåtts av IPPC som består av tusentals forskare som producerar vetenskapsliga artiklar. Det är helt normalt att några av artiklarna innehåller fel. Men det finns inget som motbevisar nedanstående slutsatser:

1, Planeten värms upp med ökade koncentrationer av klimatpåverkande gaser i atmosfären.

2. Den mesta av ökningen av gaser det senaste århundradet beror på mänskliga aktiviteter, speciellt förbränning av fossila bränslen och avskogning.

3. Naturliga orsaker har alltid en roll för jordens förändrade klimat, men mänsklig klimatpåverkan har tagit överhanden.

4. En varmare planet orsakar exempelvis ökade havsnivåer och förändringar av vattnets kretslopp. Ökad koldioxidhalt i atmosfären försurar oceanerna.

5. Kombinationen av dessa komplexa förändringar hotar kustkommuner och städer, vår tillgång till mat och vatten, marina ekosystem, skogarna, miljön på höga berg och mycket mer.

Forskarna har mycket mer att säga men menar att dessa slutsatser ska räcka för att politiker och företag ska förstå orsakerna för klimatförändringarna vilket inkluderar förbränning av fossila bränslen.

De vill också få slut på hoten och trakasserierna som liknar ett åtal mot deras kollegor. Det trakasserier från politiker som vägrar inse fakta och vägrar vidta åtgärder. Forskarna vill också få slut på alla lögner som sprids på felaktiga grunder. Forskarna avslutar med att smarta och effektiva åtgärder är möjliga.

Forskarna är medlemmar i U.S. National Academy of Science men de uttalade sig sig inte som företrädare för denna organisation.
Läs Science

Övriga länkar
Aftonbladet, AB2 Dagen, DN, Ny Teknik, SvD Expressen VLT

Nyckelord: klimatförändring, klimat, energieffektivisering, solenergi, solel, vindkraft


Oljebolag donerar pengar till klimatskeptiker

Det är självklart för mig men inte självklart för alla. Klimatskeptiker är sponsrade av oljeindustrin. Miljöaktuellt
Se artikel

Förra veckan och påsken var jag i Riksgränsen och åkte skidor. Det blev också en paus från datorer, bloggeri och allt annat som kan förknippas med arbete. Men jag kunde inte undgå att lägga märke till att stugan använde direktverkande el.

Tidigare inlägg
RSS 2.0