Enbart förnybart 2050

IVL Svenska Miljöinstitutet visar att Sverige kan klara av att endast använda förnybara energirsurser år 2050. Detta scenario bygger på energieffektivisering i kombination med att vi går över till enbart förnybara energislag. Kol, olja och andra fossila energislag fasas ut från alla sektorer inklusive transporter. Den största andelen energi ska då komma från biomassa, vattenkraft och vindkraft. Solenergi förväntas öka rätt mycket. Kärnkraft ska kunna fasas ut helt till ca år 2040. Det finns också en förväntning på ökad användning av intermittenta energislag vilket medför att vi måste bygga upp smarta elnät. Ett exempel är vindkraft som faktiskt bara genererar el när det blåser.  Rapporten finns här.

Jag hoppas nu att svenska politiker vaknar och påskyndar utvecklingen med småskalig energi. Det är viktigt att människor som faktiskt lägger egna pengar på solpaneler, små vindkraftverk och biokraftverk ska kunna sälja överskottsel tillbaka till elmarknaden. Tyvärr går utvecklingen långsamt och det är svårt att förstå alla regler. Men det finns hopp. Elbolag erbjuder nu sig att köpa el från små energiproducenter. Ett exempel är Bixia, se http://www.bixia.se/Producent/Start/Start/Start.html

Skriv gärna en kommentar på bloggen om du har bra information om förändringar i lagstiftning eller egna funderingar.

Ett exempel på en framtidslösning för landsbygden är förgasning av biomassa. Det handlar om återvunnen teknik från 1940-talet med gengas. Vi driver ett projekt i Svartådalen och Sätra brunn där vi bygger ett minikraftvärmeverk. Vi har nu lyckats förgasa både ved, flis och pellets och kan generera upp till 17 kW eleffekt. Med 10 kW går motorn bra och vi har producerat 10,5 kWh på en timme. Vi kommer i nästa steg att återvinna värmen från kylvattnet för att på så sätt värma upp en byggnad. Läs mer på www.svartadalen.nu eller googla på SUNE-bloggen.

Nyckelord: Förgasning, bioenergi, solceller, solvärme, solfångare, solpaneler, vindkraft, smarta elnät, flis, pellets

Pengar till solcellsanläggningar

Regerering lovar fortsatt stöd till nya solcellsanläggningar. Detta medför att företag och privatpersoner som vill köpa större solelanläggningar kan få 60% stöd. Kostnaderna för solceller har minskat de senaste åren vilket betyder att man får mer solceller för pengarna. Energimyndigheten.

Igår besökte jag Fjärrvärmemässan i Jönköping. Det var ganska intressant. Mest intressant var ett möte med Meva Innovation som har tagit fram en förgasningsanläggning för biomassa. Man kan producera både el och värme i en småskalig kraftvärmeanläggning.

Nyckelord: Solceller, solenergi, solvärme, bioenergi, förgasning, pellets, flis


Ny Energislukare

Bloggen har legat nere en tid på grund av en ny energislukare. Det handlar om resursslöseri i form av blöjbyten, inköp av kläder och andra konsumtionsvaror. Elräkningen torde också öka med alla tvättar i tvättmaskinen. Energislukarn har nu blivit 3 månader och förväntas lystra på namnet Alexander. Idag hade jag tänkt jobba hemifrån, men Alexander har andra planer.

SMHI går ut med att "Effekterna av den globala uppvärmningen väntas, enligt SMHI, bli allvarligare jämfört med IPCC:s bedömningar för fyra år sedan. Bland annat kan havsnivån höjas med uppåt två meter vid slutet av seklet." För att nå klimatmålen som antogs i Köpenhamn måste vi minska utsläppen av växthusgaser med 50 - 60 % från 2000 till 2050 och med 100% till 2100. NyTeknik

Jag tror det blir svårt att få mänskligheten att minska utsläppen av växthusgaser på kort sikt. Alla länder önskar ökad ekonomisk tillväxt vilket kräver naturresurser. Det medför ökade utsläpp. Det bästa vore om samtliga länder kom överens om att gå över till förnybara energikällor och minska energianvändning så långt det går. Alla som har förutsättningar borde satsa på solenergi i form av solceller, soldrivna ångturbiner, stirlingmotorer och solvärme. Kombinera detta med vindkraft som intermittent energikälla. Det behövs också baskraft såsom bioenergi, vattenkraft och tills vidare kärnkraft.

I Sverige har vi faktiskt nästan lyckats komma bort fron fossil energi för uppvärmning och elproduktion. Den största andelen utsläpp härrör istället från transporter och transportsektorn är beroende av fossil olja. Avfallsanläggningar, reningsverk kan med fördel producera biogas som ger bra fordonsbränsle, det fungerar i Västerås och många andra städer. Lantbruk måste också få ökade incitament för att producera biogas. Inte för att biogasen räcker till för att täcka allt behov av bränsle. Men det är bäst att ta tillvara på all förnybar energi. Biogas är dessutom det renaste förnybara bränslet. Hur man än vrider och vänder på problemet med transporter, kommer man inte från att vi måste minska på antalet biltransporter. Är det möjligt?RSS 2.0