Publicerat i VLT

Idag blev min artikel publicerad i VLT. Artikeln är ett svar på en debattartikel om sopförgasning kontra solenergi. Länk

Det är roligt att MiljöAktuellt skrev om sopor samma dag. LÄNK Nu får man ta denna rapport med en nypa salt eftersom det är Avfall Sverige som står bakom den. De har ett egenintresse i att importen av sopor ökar.
Egentligen är jag skeptisk till import av sopor. Det är självklart bättre med solenergi. Men i Västerås fall handlar det endast om det som idag klassas som brännbart avfall. Vi ska fortsätta sortera biologiskt avfall, plaster, papper osv.

Cafékväll om energi

Denna kväll anordnade jag en energiträff i KD:s kansli i Västerås. Seros ordförande Olof Karlsson berättade om förnybar energi. Det var intressant att lyssna på en energinestors erfarenheter av energi och lobbyverksamhet. Olof gick igenom fördelar och nackdelar med olika bränslen, sol-, vind- och vattenkraft samt bioenergi. De viktigaste punkterna som Olof framförde var:

- Sverige bör gå över till en feed in-tariff (fasta avgifter) istället för dagens elcertifiket. Det behövs inga utredningar eftersom de flesta industrialiserade länderna i Europa kör med fasta avgifter.

- Det nya ramdirektivet för vatten sätter käppar i hjulen för vattenkraften. Anledningen är att länsstyrelser och Vattenmyndigheten övertolkat reglerna. Det måse gå att kombinera småskalig vattenkraft med ekologisk hållbarhet.

- Uttagsbeskattningen för vindkraftkooperativ har stoppat flera projekt och skadar marknaden för vindkraftkooperativ. Olof vill att det ska vara motsvarande regler för vindkraftkooperativ som för bostadskooperativ (bostadsrättsföreningar).

Det blev även en del roliga diskussioner om vattenkraft och biobränslen.

Energinyheter
DN skriver  om Lantbrukare som utmanar bensinjättar. Artikeln är bäst i papperstidningen och handlar om biogas. LÄNK Jag hoppas verkligen att biogasproduktionen kommer igång på allvar i Sverige. Det är möjligt att producera fordonsbränsle, elektricitet och värme. Det bästa vore att jordbrukare ställer om från fossil energi till förnybar energi. Biogas kan användas som alternativ till diesel. En vanlig traktor kan byggas om till att både använda diesel och biogas. Tyvärr är detta inte möjligt i byråkratins mecka. Se länk:


Proposition om vindkraftverk

Så här säger propositionen 2008/09:146 om små vindkraftverk:


Energy [R]evulotuion

Greanpeace har en egen kampanj för energirevolutionen. Här visas en länk till deras material. LÄNK

Geanpeace genomför kampanjen tillsammans med EREC, The European Energy Council, vilket är paraplyorganisationen för förnybar energi inom EU. LÄNK

EU-valet

Idag är jag lite småhängig. Jag har under veckan deltagit i KD:s valkampanj och satt upp skyltar, delat ut infoblad till grannar och stått i valstugan. Det har även blivit löpning i backar och vandring på Svartådalens vandringsled. Jag är nog helt enkelt övertränad. Vad kan då vara bättre än att ägna en halvdag åt infosökning om politik och energi?

Jag har undvikit partipolitik i denna blogg, men nu är det val och det är viktigt att folk röstar.  I Sverige är Kristdemokraterna ett litet parti, men i EU är partiet med i gruppen EPP, European People´s party som är med i den största politiska gruppen i EU-parlamentet. Med Anders Wijkmans arbete bakom sig kommer Kristdemokraternas nya parlamentariker att komma till ett dukat bord. Sammanfattningsvis har KD följande energi- och miljöpolitik på EU-nivå:

- Klimathotet. KD vill avsätta mer i budgeten för klimatåtgärder, både inom EU och globalt. Bl.a. minska utsläppen av koldioxid med 30 procent till 2020.

- Rädda Östersjön, bl.a. införa individuella fiskerättigheter och förbjuda fosfater i tvätt- och diskmedel.

- Hållbar tillväxt: Det finns en massa viktiga punkter men det handlar i stort om att hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt förenas vilket vi i Sverige visat exempel på. Vi kan "exportera" Sverige miljö och energipolitik.

Jag valde Kristdemokraterna eftersom de har en ansvarsfull politik. Jag sympatiserade tidigare med Moderaterna men kan bara inte tro på att marknaden fixar allt. Kolla gärna in följande länkar:

http://dialoguetv.epp.eu/

http://www.epp-ed.eu/home/en/aboutus.asp

http://www.mittskal.se/Regeringens arbete på energiområdet

Regeringen har tillsatt en utredning om minskad energianvändning inom de areella näringarna. Tanken är att få fram förslag och möjliga åtgärder för att spara energi samt se över hur fossila bränslen kan ersättas vid uppvärmning.
Min kommentar till detta är att det inte behövs så mycket mer utredningar. Kunskapen finns redan. Nu gäller det att ställa om praktiskt. LÄNK


Regeringen har presenterat "En sammanhållen klimat- och energipolitik". "Sverige ska visa ledarskap för att möta klimatutmaningen både internationellt och genom de åtgärder vi gör i Sverige. avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk samt delar av industrin."
Förutom allt som redan debatterats i media om 40% minskning av koldioxidutsläpp m.m. har regeringen en del intressanta nyheter.
- Målnivån för elcertifikatsystemet höjs till 25 TWh till år 2020 jämfört med 2002 års nivå.
- Villkoren för anslutning av förnybar energiproduktion till elnätet förbättras.
- Utveckling av biogas för fordon ska stimuleras.
- Landsbygdsprogrammet ska utnyttjas för stöd till förnybar energi
- Handlingsplan för energieffektivisering
- Handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta. "Målet är att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen."

Länk till  "En sammanhållen klimat- och energipolitik"


Nu måste regeringen agera för att göra det enkelt att ansluta små mikrokraftverk till elnätet. Det måste bli lönsamt att producera sin egen el och sälja överkott ut på nätet. Det är just det som är energirevolutionen. Jag vill själv vara med på tåget och delta som entreprenör.

Regeringen har släppt ett slutbetänkande av Energinätsutredningen där Kjell Stenman är utredare.  LÄNK

Jag ska fortsätta dagen med att studera betänkandet, men det är på över 100 sidor... Återkommer.

Senaste nyheter om energi

Ett helt nytt batteri har sett dagens ljus skriver Ny Teknik. LÄNK

Motvind för Sveriges vindkraftkooperativ. "För O2 El skulle detta kunna innebära att det elpris på 13 öre/kWh som medlemmarna i dag betalar blir cirka 50 procent högre. Detta eftersom elpriset på den nordiska elbörsen Nordpool ligger på cirka 40 öre och uttagsskatten då skulle bli cirka 7 öre/kWh." LÄNK
Helt sjukt
anser jag! Vindkraftel ska självklart gynnas. Om Skatteverket höjer skatten måste regeringen ändra lagen.

Renare kolkraft i Kina Kina satsar på kolkraft vilket oroar mig starkt. Rent tekniskt spelar det inte så stor roll vad vi i Sverige gör om Kina, USA och Ryssland fortsätter med sina utsläpp. MEN, Sverige kan ses som ett gott exempel. Vi har förenat ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Låt oss fortsätta vara föregångare och satsa rejält på förnybar energi.

It-entreprenören Niklas Zennström engagerar sig i klimathotet. LÄNK Det är kul att fler rika börjar få upp ögonen. Jag hoppas han också börjar satsa riskkapital på cleantech. Zennström är dock försiktig än så länge eftersom riskerna fortfarande är stora.

Klimatskeptiker i riksdagen. Amerikanen Roy Spencer är forskningschef vid University of Alabama och bjöds in till riksdagen. LÄNK

Förnybar energi

I Svartådalen är jag delaktig i att få igång ett projekt där all fossil energi ersätts med förnybar energi. En stor utmaning är att ersätta diesel med biodiesel och/eller biogas. Tyvärr är det inte tillåtet att köra traktorer på biogas. Transportstyrelsen har bestämt att drivmedlet måste vara flytande och hänvisar till ett gammalt EG-direktiv. Ta dig tid och titta på nedanstående inslag om jordbrukaren Kurt Hansson i Sala och Transportstyrelsen. Kurt bor inte i Svartådalen men jag hoppas han kommer med i projektet ändå.

Länk till film om biogas och byråkrati.

Svensk Vindenergi 19 maj


Idag deltog jag i Svensk Vindenergis seminariedag om vindkraft. Det var en spännande dag och jag fick några potentiella kunder på kroken. Det var även roligt att träffa en gammal kursare från Ekologisk ekonomiprogrammet.

Inledningsvis berättade Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi om föreningen och vad de arbetar med:

- Stödsystem som branschen är beroende av. Elcertifikatsystemet borde ses över.
- Elmarknadsfrågor
- Reglerbarhet i vattenkraften.
- Prisområden. Hur påverkas vindkraften om Sverige inför olika prisområden?
- Tillståndsprocesser
- Acceptansfrågor bland allmänhet och politiker.
- Hindermarkering för flyget.
- Försvarsfrågor.
- Förhindra skatt på vindkraftandelar
- Föreningen har tre råd; nätråd, kommunikationsråd och ekonomi.
- De jobbar med påverkansarbete (lobbying).

Dagen bestod av ett antal korta föredrag som sedan följdes av paneldiskussioner. Först ut var Gunnar Olofsson från Sveaskog, Maria Ågren Naturvårdsverket, Helena Jonsson LRF, Gunnar Fredriksson Svensk Vindenergi och Mathias Rapp som moderator.

Sammanfattningsvis handlade det om:

- Sveaskog ser över vindlägen och de är positiva till att vindbruket kompletterar skogsbruket.

- LRF är positiva till vindkraft som komplement till jordbruket. Helena menade dock att parterna måste samarbeta bättre. Dialogen mellan markägare, projektörer, grannboende och markägare som upplåter mark för elkablar måste förbättras. Helena talade om mångbruk med en blandning av jordbruk, turistentreprenörer, vindbruk m.m.

- Maria Ågren från Naturvårdsverket menade att samråden ofta upplevs som uppgjorda på förhand och inte som ett första inledande möte. Detta kan bli bättre.

- Gunnar Fredriksson efterfrågade en folkrörelse kring vindkraft.

Sedan följde ett pass om naturvård och vindkraft.


- Maria Ågren talade om att ökad vindkraft hjälper till att förbättra miljökvalitetsmålen för minskad klimatpåverkan, övergödning och försurning.

- Kjell Jansson, VD för Svensk Energi, lyfte fram att Sverige behöver mer vattenkraft för att kunna reglera elkraften jäntemot vindkraften. När det inte blåser behövs vattenkraft. Han sa även att minskad klimatpåverkan är överordnat lokala intressen.
Maria kontrade då med att Naturvårdsverket måste jobba med alla mål samtidigt.

- Gunnar Fredriksson ansåg att myndigheter som är med i forskningsprojektet Vindval ej använder de nya forskningsresultaten. Tjänstemän tar inte till sig resultaten.

Nästa pass handlade om elhandel.
Peter Chudi från Tricoroma Svensk Kraftmäkling berättade om den nya derivathandeln med elcertifiket.  "Att köpa en säljoption innebär en utgift nu för en framtida säljmöjlighet"

Sist ut som föredragshållare var Ola Alterå, statssekreterare från Näringsdepartementet.

Ola var enligt min mening inte direkt konkret. Regeringens mål är i varje fall 25 TWh till 2020. Men de vet inte hur de ska nå målet. Ole lyfte fram det fantastiska med att Sverige förenat ekonomisk tillväxt med minskad klimatpåverkan. Sverige kommer att spela en stor roll i på den globala arenan. Under Sveriges ordförandeskap ska vi ha parollen "ekoeffektiv ekonomi".

Ole vill se tillverkare av vindkraftverk i Sverige. Han menade även att det är bra med vattenkraft och det är positivt att många vill investera. Men han sa att det inte behövs mer vattenkraft för att få mer vindkraft. Istället ska vi ha intelligenta elnät. Tyvärr utvecklade han inte ämnet, men han menade säket att elbilarnas batterier ska jämna ut variationen av vindelen. Poängen är att Ramvattendirektivet minskar möjligheterna för kraftreglering av vattenkraften. Direktivet ska implementeras i höst.

Dagen avslutades med en paneldebatt mellan generaldirektörer. Tyvärr kom inte Mikael Odelberg från Svenska kraftnät. Det blev istället en debatt mellan Tomas Kåberger Energimyndigheten, Axel Wenblad Fiskeriverket och Matthias Rapp Svensk Vindenergi. Debatten handlade mestadels om vindkraftens påverkan på torsken och annan fisk. Det verkar dock som om fiskarna kan simma lugnt.

Nya regler för el- och naturgasnät

Sten Kjellman som är utredare åt regeringen har överlämnat Energinätsutredningens slutbetänkande "Koncessioner för el- och gasnät (SOU 2009:48). Uppdraget innebar att analysera frågor som gäller prövning och tillstånd för ledningar och nätverk för överföring av el och naturgas. LÄNK

Läs även delbetänkande om vattenkraft. LÄNK Utredningen ska enligt direktiven utreda behovet och lämpligheten av att ändra miljöbalkens regler så att en hög produktionskapacitet främjas i vattenkraftverken.

Nyheter
Rädda den andelsägda vindkraften. Nu har skatteverket sagt att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas. Skatteverket bortser helt från att vi gjort en stor investering när vi... LÄNK

LED-belysning lyser lika starkt som lysrör. LÄNK

Klimatförändringar hotar hälsan. LÄNK

Elkunder är alltför passiva. LÄNK

Nyhet från Eco kraft

Informationen nedan är hämtad från Eco Krafts nyhetsbrev:

"Eco Kraft - Ny inverter för småskalig elproduktion

2009-05-12 13:32

Eco Kraft - Ny inverter för småskalig elproduktion

Eco Kraft presenterar en ny inverter med ett väldigt stort spänningsintervall.
Invertern är en modulbyggd nätinverter, som är utvecklad för Nordiska samt Arktiska förhållanden. Invertern är CE-certifierad och uppyller kraven enligt EN 50081 del 1, EN50082 del 1 samt EN 61000-3-2.
Max uteffekt AC = 2,3 kW
Desingtemperatur: -25 - +60 grader C
Reglerområde: 30 - 750 Volt

Med den nya invertern kommer effektiviteten öka markant på småskaliga vindkraft-, solkraft- och vattenkraftverk.
Anläggningar anslutna till den nya invertern kommer leverera ut ström i ett väldigt stort intervall.
Ett EcoVertical vindkraftverk kommer leverera ut ström på nätet redan runt 4 m/s.
Med äldre invertrar började samma verk leverera ut ström på nätet först vid ca 6 m/s.
Det innebär en stor ökning i total årsproduktion.

Läs mer om invertern på: http://www.ecokraft.se/Shop/Index.php?sArtId=GCI-2K"


Tillåt utökad vattenkraft

Kjell Jansson, vd för organisationen Svensk Energi, är kritisk till miljöprocessutredningen. Kjell önskar att Sverige öppnar upp för mer vattenkraft. Idag är det ett problem eftersom många vattendomar omprövas. LÄNK

Min mening är att vi ska satsa på vattenkraft. Men vi behöver alltid ta hänsyn till de ekologiska faktorerna. Det finns möjligheter att bygga ekologisk vattenkraft utan att landskapet förstörs märkbart. Men först och främst behövs en debatt om vattenkraften. Tyvärr är det väldigt tyst på området nu. Vi kan börja med att bygga ut småskalig vattenkraft och effektivisera de kraftverk som redan finns.

Den som är intresserad av småskalig vattenkraft kan kolla in följande länk: http://www.microhydropower.net/

Senaste nytt för energirevolutionen

Det har hänt en del vilket medfört att bloggandet minimerats den sista veckan. Jag har jobbat för fullt för att avsluta några projekt.

Idag träffades vi som varit gruppledare för en förstudie som benämns "Hållbara bygder i Svartådalen". Vi diskuterade en halvdag om hur ett projekt kan riggas. Jag förespråkade att när det gäller energi ska vi satsa på den hållbara bonden, turistentreprenören, entreprenören osv. Det gäller att börja använda förnybar energi och konvertera fordon. Det är första steget. Nästa steg är att börja producera biogas, biodiesel, solel osv.

På kvällen besökte jag Tekniska föreningen i Västerås som anordnade en föredragskväll med bl.a. Johan Söderström från ABB, Lena Sommerstad från Svensk Fjärrvärme, Värmeforsk, Archus och Sten Bergman från Elforsk. Det var mycket intressant men när det gäller energirevolutionen kom Sten Bergman med de intressantaste inläggen. Elforsk är ute efter pilotstäder och bygder som vill satsa på smarta elnät och infrastruktur för snabbladdning av elbilar. Jag hoppas nu på att få Elforsks projekt till Svartådalen där det redan finns önskemål om laddstationer för elbilar tillsammans med Sätra brunn. LÄNK

Klimatsmart

Den här veckan har jag varit klimatsmart och köpt mig en biogasbil. Det blev en Opel Astra från Kvarndammen. Det blir även bra för plånboken eftersom biogas är mycket billigare än bensin. Dessutom finns bensintanken om man ska ut och köra längre sträckor där det inte finns biogasmackar.

Nu är det snart möjligt att producera sin egen el och sälja överskottet ut på elnätet. Till sommaren förväntas ett nytt bidrag för solcellsanläggningar träda ikraft. Vid nyårsskiftet 09/10 kan lagen som anger att småskaliga kraftproducenter ska slippa ha ett inmatningsabonnemang och timvis mätning för den el man leverar till nätet träda ikraft. Det är just detta som är energirevolutionen. Jag tror starkt på en ökning av små kraftverk som genererar el, främst från biogas, vatten- och vindkraft. Länk till DN

Idag skriver Svenska Dagbladet om klimatsmart mat. Det är det gamla vanliga med att det är bättre att äta vegetariskt än animaliskt. Nötkött ska vara sämst medan fågel är bäst av de animaliska alternativen. SvD uppmanar dock att det är bra med nötkött eftersom korna håller landskapen öppna. LÄNK
   Mitt råd är att köpa nötkött direkt från en bonde med djur som betar ute i det fria, t.ex. Gröna Hagars kött i Sala kommun. Korna håller landskapet öppet och de slaktas inte förrän bonden har en beställning på kött motsvarande ett helt djur. Självklart är det även bra att köpa vilt kött direkt från jägare.

RSS 2.0