Planerat åldrande av produkter

SVT:s Dokument utifrån visade ett program om planerat åldrande av produkter. Produkter har sedan 50-talet producerats för att gå sönder efter en förutbestämd tid. SVT visade en skrivare som är programmerade till att sluta fungera när kanske 30 000 dokument skrivits ut.

Anledningen till att företag gör på det här sättet är att vi som konsumenter ska köpa nya produkter. Men frågan är vad som skulle hända om företag producerar produkter som håller riktigt länge och som går sönder först när de slitits ut på riktigt. Jag gör ett försök till en problemlösning:

Förutsättningar
Förutsätt att produkter endast produceras utefter en reell efterfrågan. Inte en påtvingad efterfrågan p.g.a. produkter går sönder i förtid.

Konsumtenternas nytta ökar över tid. Nya produktmodeller är bättre än äldre. Det torde medföra en reell efterfrågan på nya produkter. Men ett flertal människor väljer att behålla gamla modeller eller sälja dessa begagnat.

Priset för nya produkter är högt eftersom det kostar pengar att utveckla.

Anta att återvinningsgraden är näst intill 100 %. Uttjänta produkter kan återvinnas eller återanvändas.

Energin till produktionen härrör enbart från förnybar och hållbara energikällor.

Fråga
Vad kan producerande företag tjäna pengar på under dessa förutsättningar?

Svar
1. Företag kan öka nyttan och ta betalt för bättre produkter. Det innebär att konsumenter köper produkter när de önskar något bättre. De gamla produkterna kan säljas på begagnademarknaden.

2. Företag kan ta betalt för att reparera fel och byta ut slitna delar. Här tar de mestadels betalt för tiden som går åt att reparera.

3. Produkter med mjukvara behöver uppdateras. Företag kan ta betalt för uppdateringar.

4. Företag kan konstruera produkter vars hårdvara kan förbättras (uppdateras). Varför t.ex. byta ut ett helt kylskåp när pumpen går sönder?

5. Att hyra ut produkter torde kunna bli en framgångsfaktor. Detta medför att det blir lönsamt med produkter som håller länge.

Det torde bli en framgångsfaktor att satsa på försäljning av tid. Tid för reparationer, utveckling, rådgivning, uppdatering osv. Vi måste nog vara beredda på att ändra rådande affärsmodeller till att faktist betala för uppgradering av programvaror.

En avslutade reflexion är det här med meningen med livet, eller rättare sagt arbetslivet. Vem vill arbeta med att producera produkter som blir värdelösa efter 3 år och som sedan förstör miljön och förgiftar naturen? Inte jag i varje fall. Det måste finnas bättre sätt att använda sin tid.

Se dokumentären på SVT: http://svtplay.se/v/2799923/dokument_utifran/glodlampskonspirationen
Nyckelord: Hållbar utveckling, ekologisk ekonomi, hållbarhet, hållbar ekonomi, förnyelsebar energi, förnyelsebart, solenergi, solceller, solfångare

Undersökning om kommuners klimatskepsis

FOI har undersökt hur chefer och kommunpolitiker ser på klimatfrågorna. 9 procent tror inte på klimatförändringar. För mer info, se följande länk:

http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____10249.aspx

Nettodebitering av el

Anders Borg och Anna-Karin Hatt skrev i Expressen att det ska bli möjligt med nettodebitering av el. Men det ska ytterligare utredas i det oändliga. När ska vi kunna gå från ord till handling i det här landet? Lite mer "learning by doing" vore att föredra. Jag har ändå förtroende för Borg och Hatt och hoppas på det bästa. Expressensolceller, nettodebitering, solenergi, solvärme, solfångare, solel, solelpark,

Motion om solenergi i Västerås

Jag lämnade in en motion om att man bör bygga i söderläge i Västerås. Idag byggs många hus på öppen mark med hustak riktade mot norr eller rakt österut. Motionen går inte ut på att tvinga någon. Istället handlar det om att energirådgivare och Stadsbyggnadskontoret för en dialog med byggherrar och folk som ska bygga. Ingen ökad byråkrati alltså. Idén kommer från en deltagare i en studiecirkel om solenergi i Svartådalen, se http://suneprojektet.blogg.se/ för mer info om detta projekt.
Här är motionen:

Solenergi som energikälla för framtidens hus.

Solenergi är en energikälla att räkna med, nu och i framtiden. Nästan all energi som används idag härrör från solen. Direkt solljus kan omvandlas till elektricitet genom solceller eller värme i solfångare. Soljuset värmer även upp vattnet i sjöar och hav, vattnet förångas, kyls ned och omvandlas till regn för att därefter på sin väg mot sjöar och hav skapa förutsättningar för vattenkraft. Luften värms upp av solen vilket skapar vind som kan nyttjas som vindkraft. Solljuset omvandlas även till biomassa genom fotosyntes och biomassa används som bioenergi. Till och med fossila bränslen som kol och olja härrör från solens ljus, även om detta inträffade för miljontals år sedan. Vi vill poängtera att solen redan idag ger kraft till Västerås energibehov, även om det handlar om indirekt solenergi. Vi kristdemokrater önska att solenergi utnyttjas direkt! Solljus kan faktiskt generera både el och värme för husbehov från april till oktober i Sverige.

 

Ett hus som byggs idag ska hålla i minst hundra år. Det gäller därmed att vi bygger rätt från början och planerar för våra barn och barnbarns behov som de får som vuxna. Vi kristdemokrater vill därför att vi i Västerås går i täten och satsar på solenergi som energikälla för framtidens hus. Det handlar om både solpaneler som genererar el och solfångare som ger värme. Dessa tekniska lösningar kan med fördel kombineras, men en av förutsättningarna är att husen har bra läge med mycket solinstrålning. För att underlätta detta önskar vi kristdemokrater att hus som byggs idag vänds mot söder. Detta innebär att tak kan nyttjas för solel och/eller solvärme till relativt liten kostnad. Husen får också mer direkt solinstrålning vilket innebär att energikostnaderna minskar. Vi vill dock poängtera att detta ska ske i dialog med husbyggare och inte vara något krav. Vi är säkra på att husbyggare som räknar på energikostnaderna och planerar för hus i söderläge kommer att tjäna på detta koncept.

Vi kristdemokrater föreslår Kommunfullmäktige i Västerås att uppdra till Byggnadsnämnden att:

 

·   Undersöka förutsättningarna för att husbyggare i Västerås kommun informeras om fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen.

 

·   Genomföra ett arbetsmöte med småhusföretag och större byggentreprenörer i syfte att föra dialog och erhålla information om problem och möjligheter med hustak vända mot söder.

 

·    Byggnadsnämnden återrapporterar resultatet till Kommunfullmäktige.

 

 

 

 

Solel, solelpark, solcellspark, solcellsmodul, solenergi, solfångare, solfångaranläggning, värmepump, bioenergi, förnybar, förnybart


RSS 2.0