Japan och Kärnkraften

Denna blogg handlar inte om kärnkraft. Men det är ändå viktigt att kommentera det som händer i Japan.

Jag är personligen ingen direkt förespråkare för kärnkraft. Det bästa vore om vi kan hitta alternativa energikällor som inte är fossila. Kärnkraften är ett slags nödvändigt ont som ett steg på vägen. Det finns trots allt risker med kärnkraft. Japan har jordbävningar medan det inte finns någon risk för detta i Sverige. Men det kan ju inträffa andra osannolika händelser. En terroristattack, en meteorit eller vad som helst.

Men den här debatten tycker jag är för tidig. Nu måste vi koncentrera oss på att hjälpa Japans befolkning. Det är viktigt att de får all nödvändig hjälp. Det minsta man kan göra är att skänka en slant till en biståndsorganisation.Nyckelord: Solceller, solpanel, bioenergi, elkraft, el, vindkraft

Gör egen el lönsam

Här kommer ett utkast till en debattartikel om egen el och nettodebitering. Jag vill gärna spinna vidare på Bengt Strids m.fl. pressmeddelande om nettodebitering och egen el, se föregående inlägg i denna blogg.

Gör det lönsamt att producera sin egen el
Det är lätt att hålla med Anders Richert chef Nätenheten inom Svensk Energi, Christer Söderberg från SERO m.fl. att det ska vara lätt att producera sin egen el, vilket herrarna skrev om i pressmeddelandet "Så kan nettodebitering lösas för dem som gör sin egen el". Detta var också budskapet från LRF, Svensk Energi, Svensk Solenergi och SERO när de uppvaktade näringsdepartementet i frågan. Organisationerna menar att enskilda kan bli sina egna mikroproducenter av el, med t.ex. solpaneler, vilket också är grunden för tre förslag.

Det första förslaget innebär att kunder ska kunna "lagra" el i nätet. Elnätsföretagen ska enbart debitera nettoelförbrukningen på månadsbasis. Detta nettovärde ska elhandelsföretaget därefter använda i sin debitering av förbrukningen. Förslag två går ut på att eventuellt produktionsöverskott hos kunden under månaden sätts till noll vilket leder till att den enskilde blir nettokonsument på årsbasis och slipper således mätavgift enligt gällande regelverk. Avslutningsvis ska kunder enkelt kunna rapportera bruttoproduktion för att erhålla elcertifikat.

Detta innebär att det skapas ett system där privatpersoner sparar pengar på att producera sin egen el i liten skala. Det kan handla om solpaneler på tak, mikroskaliga vindkraftverk och småskalig biokraft. Skapar vi ett system där det blir lönsamt att producera sin egen el minskas också den totala elkonsumtionen. Detta gynnar också det gemensammas bästa vad gäller energieffektivisering i samhället.

Med ovanstående information som grund föreslår jag att vi i Västerås går i bräschen för egen el. Jag vill därför att Mälarenergi får direktiv från Västerås Stad att utarbeta ett system för nettodebitering enligt pressmeddelandets förslag. Allra helst önskar jag dock att Mälarenergi tar tag i saken på en gång.

Eric Söderberg
Kristdemokraterna i Västerås
Nyckelord: Solceller, solpaneler, solcell, solpanel, egen el, el, elkraft

Pressmeddelande -

"Så kan nettodebiteringen lösas för dem som gör sin egen el"

Det måste vara enkelt för privatpersoner att producera egen el. Dessutom kan de, genom nettodebitering, få ekonomisk nytta. Detta var budskapet från fyra organisationer – LRF, Svensk Energi, Svensk Solenergi och SERO – vid en uppvaktning på näringsdepartementet på tisdagen.
Uppvaktningen var en uppföljning av ett möte i fredags som statssekreterare Daniel Johansson (C) ansvarade för då den framtida utvecklingen av smarta elnät var huvudämnet. Men regelverken kan enkelt utvecklas och bli smartare redan nu, ansåg organisationerna på tisdagen.

Att enskilda blir sina egna mikroproducenter av el är en positiv kraft, men det måste bli enklare. Här är tre konkreta förslag från tisdagens uppvaktning.

Ge kunden möjlighet att ”lagra” el i nätet. Elnätsföretaget skulle sedan enbart debitera nettoelförbrukningen på månadsbasis. Detta nettovärde ska elhandelsföretaget därefter använda i sin debitering av förbrukningen – som ligger till grund för energiskatt och moms.

Eventuellt produktionsöverskott hos kunden under månaden innebär att förbrukningen sätts till noll. Detta innebär då per definition att den enskilde blir nettokonsument på årsbasis (och slipper extra mätavgift enligt gällande regelverk).

Tillåt kunder att enkelt rapportera in sin bruttoproduktion för att erhålla elcertifikat.
Mätningen för alla nya kunder ska givetvis kunna ske på timbasis. Det är en tydlig inriktning hos den svenska regeringen och inom EU. Vårt förslag rör enbart debiteringen. Nettodebitering kan då hanteras som en energieffektivisering hos kunden utifrån såväl skatte- som elhandlarperspektiv.

Genom enklare regler kring mikroproduktion är vi övertygade om att detta leder till ett mer energieffektivt beteende, som är en av byggstenarna i en handlingsplan för smarta elnät. Nettodebitering är dessutom etablerat i Danmark. Det innebär att det inte kan ses som en främmande fågel på en nordisk slutkundsmarknad – de nordiska regeringarnas vision till år 2015.

För de kunder som vill producera mer och bli kommersiella aktörer och sälja sin el så är det komplicerat men ändå möjligt med gällande regelverk.

Vill ni veta mer om våra tankar kring nettodebitering kontakta:
Anders Richert, chef Nätenheten, Svensk Energi, 070 655 37 45
Björn Galant, energiansvarig LRF, 070 638 95 58
Christer Söderberg, ordförande SERO, 070 677 26 90
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi, 070 53 731 53
Bengt Stridh, ägare av privat solcellsanläggning, 070 5323067
Nyckelord: solceller, solfångare, el, energi
Nyckelord: solel, solceller, solpaneler, led, ledbelysning, solfångare, energi, elkraft

Dyra elnätsavgifter

Det finns en marknad med endast en leverantör som man är tvingad att köpa från. Det går inte att välja någon annan leverantör eftersom alla är beroende av den. Jag talar om elnätsmarknaden. Det finns bara en elledning framdragen till hushållet och den har elnätsbolaget monopol på.

Just nu talas det och skrivs mycket om höga elnätspriser och elpriser i Sverige. En vettig idé är att producera sin egen el i protest mot el- och elnätsbolagen. Vi producerar vår egen värme med ved, flis, osv. så varför skulle det inte fungera att producera sin egen el?

Självklart fungerar inte detta i stort. Vi är alla beroende av kablarna och säker eltillförsel. Det måste således finnas vettiga regler. SVT har uppmärksammat elnätsbolagens dyra priser. Energimarknadsinspektionen (EI) kontrar och säger att SVT ger en förenklad bild elnätsföretagens avgiftshöjningar. Enligt EI regleras avgifterna noggrannt.

Sedan har vi det här med den dyra elen. Elpriset regleras av av den dyraste försålda elen. Detta medför att om du kommer på ett smart sätt att producera el, och bildar en ekononomisk förening för verksamheten, måste du beskatta för mellanskillnaden mellan Nordpools pris och föreningens självkostnadspris. Rätta mig om jag har fel!

Jag uppmanar folk i bygderna att ta tag i saken själva och fundera ut nya sätt att producera el.
Mest realistiskt innebär det elproduktion med bioenergi genom mikroskalig förbränning och förgasning, förbränning av biogas,  småskalig vattenkraft och vindkraft samt till viss del solel. Det enklaste och billigaste sättet torde vara förbränning och förgasning av bioenergi. Kylvattnet från detta kan sedan användas för uppvärmning av hus. I Sätra Brunn finns ett gäng som redan är igång med en förgasningsanläggning (gengas).

Nyckelord: Bioenergi, gengas, förgasning, förbränning, solceller, solpanel, solfångare, vindkraft, vattenkraft


RSS 2.0