Veckans händelse samt länkar med nyheter

 Under gårdagen inträffade något stort. Ett andra möte med energigruppen i Svartådalen genomfördes. Vi är nu en salig blandning människor med det lokala energibolaget, elkraftbolaget, jordbrukare, turistentreprenörer, hantverkare, lärare, teknisk förvaltare, vattenkraftspecialist, energieffektiviseringsspecialist och så jag som någon slags koordinator.

Det känns faktist som energirevolutionen redan påbörjats. Jag kan i varje fall säga att deltagarna på mötet hade mycket energi. Det riktigt sprudlade idéer. Vi är helt inne på förnybar energi och diskuterar olika lösningar för lokal energiproduktion. Jag har aldrig varit med om liknande. Istället för att diskutera mot eller för kärnkraft eller varför vi ska spara på energi så fokuserar vi på lösningar och resultat.

Titta gärna på föregående inlägg om hur framtidens energiproduktion kan se ut!

Ny Teknik skriver om att Ukraina vill ha mindre biogas från Ryssland. Ett sätt för Ukraina vore att börja producera biogas i större omfattning och göra sig oberoende av Ryssland. Ukraina har redan ett nät för gas vilket kan användas till biogas.

Här presenteras senaste nytt om biogas.

Nedan visas länkar till senaste energi och miljönyheter:

"Det krävs en gemensam energilagstiftning för att de europeiska energimarknaderna ska fungera bra. Det skriver Energimarknadsinspektionen, EI, i ett yttrande över EU-kommissionens första riktlinjer för hur de europeiska energinäten ska förbättras."

Energiöverläggningarna har brakat samman. Min mening är att vi ska ha en  blocköverskridande uppgörelse som är långsiktigt. Det skadar marknaden på ny teknik om vi bara har kortsiktig politik som inte sträcker sig längre än till nästa valår. Länk

Effektiva bönder är bra för klimatet


Nytt faktablad - Glödlampan fasas ut


Bidra till utredningen om att analysera tillväxthinder för företag inom sektorn förnybar energi

Årshögsta för bensinen


Indisk budgetbil

Det är kul att Danmark satsar på elbilar

Vågteknikföretag vågar tävla om vågteknik


30 miljoner ska motverka mackdöden. Vi får se om det funkar.

Dagens länkar

Här är dagens länkar:

Passivhus i Lidköping

Vindkraftkooperativ på frammarsch


Nätverket för vindbruk

Flyget med i utsläppshandeln


Miljarder  till energiprojekt


Svar till Mike

Jag är faktist fritidspolitiker och försöker påverka så mycket jag kan (KD). Inget är omöjligt.

Se gärna Anders Wijkmans webbsida (Kristdemokrat, EPP). Tyvärr ska han avgå som EU-parlamentariker.
Sedan satsar faktiskt regeringen på förnybart också. Troligtvis kommer kärnkraften att bli för dyr. Staten ska inte sponsra kärnkraften utan industrin ska få betala sig själv.

Nu blir det inget mer blogg för min del idag. Det är trots allt fint väder.

Svar till kommentarerna


Denna blogg handlar om förnybar energi och företrädesvis mikro- och småskalig produktion. Min vilja är att vi får till lagar som gör det enkelt att producera sin egen el och sälja elen tillbaka till elbolagen. Jag är helt enkelt intresserad av biogas, solenergi och vindkraft. Av den anledningen skriver jag mest om dessa energislag.

Svar till kommentarerna:
Jo, jag tog inte med alla energislag och miljöaspekter. Självklart blir det en del utsläpp när bioenergi förbränns. Det är ytterligare en anledning till att vi bör minimera all förbränning så långt som är möjligt. Det är ingen själklarhet att det är miljösmart bara för att vi eldar med bioenergi. Jag vill ändå poängtera att det är bättre att elda med bioenergi än fossil energi. Ännu bättre än bioenergi (ur miljösynpunkt) är våra flödande energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft.

Du har rätt när det gäller energieffektivisering. Men det är viktigt att vi får ekonomiska system som gör det mer lönsamt att vara energisnål än energislösande. Här har ekonomerna mycket att göra.

Varför ska vi avstå från kärnkraft? Jag anser att vi bör komma bort från kärnkraften på lång sikt. Frågan är om det är möjligt. Jag är säker på att Sverige kan klara sig utan kärnkraft och bli ett av de första länderna som till 100% använder förnybar energi. Men det vore oansvarigt att lägga ned kärnkaftverken innan vi löst frågorna. Idag behöver vi kärnkraftverken.

Anledningen till min skepsis gentemot kärnkraft är att det inte är en förnybar energikälla såsom det ser ut idag. Dessutom finns det stora risker med strålning, utsläpp under hantering samt att avfallet måste förvaras på ett säkert sätt under 1000-tals år. Nu finns det folk som säger att restavfallet kan återanvändas till energiproduktion. Det skulle kunna ändra mitt ställningstagande.

Men som sagt, denna blogg handlar främst om småskalig och mikroskalig energiproduktion.

Läs om Synovates opinionmätning av Svenska folket ställningstagande om att ersätta gamla kärnkraftverk med nya.Länk till Intressant.se

Energirevolutionen

Idag debatterar politiker om vilka energikällor vi ska använda i framtiden. Kärnkraft, vattenkraft och kolkraft är några av all världens energikällor. Det talas om stora kraftverk, säker och billig el som kan försörja industrin. Företrädare för olika energislag kalkylerar med att vi ska ha samma energianvändning idag som igår. Imorgon kommer energianvändningen öka och vi behöver då mer energi. Beslutsfattare glömmer bort att vi idag slösar med energi. Det finns stora möjligheter att minska energianvändningen genom energieffektivisering och smartare energiproduktion.

Miljöfolket talar varmt om vindkraft som en ersättare för kärnkraft. De glömmer tyvärr bort att vindkraft är en rörlig energikälla som är helt beroende av hur mycket det blåser. 30 TWh vindenergi under ett år innebär tidsperioder utan vindenergi och andra perioder med en hög effekt. Vindkraften är rörlig och svår att planera. Vindenergi kan därför inte ensamt ersätta kärnkraft eller vattenkraft men utgör ett bra komplement. Dessutom kommer vindenergin vara en av de största energikällorna till framtidens elfordon. Elfordonens batterier blir en energibärare för vindkraftens el och utgör en utjämnare för hela elnätet. Vindkraft + elbil är därmed en bra kombination.

För att klara av en framtid utan kärnkraft behövs basenergi. I det fallet tror jag på vattenkraften som kan effektiviseras. Det fina med vattenkraften är att den går att spara i dammarnas vattenmagasin. När elen behövs släpps vattnet på som driver turbinerna. Vattenkraft och vindkraft är en bra kombination. När det inte blåser används vattenkraft och vice versa. Vi ska även öppna möjligheterna för småskalig och ekologisk vattenkraft. Det finns relativt enkel teknik där vatten leds ut från vattendrag genom stora rör. Vattnet i rören leds till ett fall där vattnet driver turbiner. Därefter leds vattnet tillbaks till vattendraget. Genom denna metod bibehålls vattendragets karaktär och fiskar kan vandra på ett naturligt sätt. Nackdelen är att vattnet inte sparas i vattenmagasin.

För att klara en storskalig förändring behövs fler energikällor än vind- och vattenkraft. Här har vi våra övriga förnybara energikällor. I Sverige finns mycket skog som ger energi till kraftvärmeverk och förgasningsanläggningar. Denna energi kallas för bioenergi eftersom den härrör från skog och åkermark. Nackdelen med bioenergi som bränns är att vi måste använda träd och växter som annars skulle kunna användas till annat såsom matproduktion eller bara vara en vacker skog. Förbränning av bioenergi späder även på den globala uppvärmningen eftersom koldioxid släpps ut till atmosfären. Det är koldioxid som annars skulle bindas i möbler, hus, skog osv. Det finns alltså en poäng med att elda så lite bioenergi som möjligt och i första hand finna andra energikällor. Bioenergi som eldas är dock bättre än fossil energi eftersom kolet som är bundet i träden, växter och djur redan finns i kolets krettslopp i atmosfären.

Bioenergi som inte tagits upp är biogas. Genom syrefri nedbrytning, som kallas rötning, bryts växter, djur, biologsiskt avfall och avloppsslam ned av bakterier. Bakterierna producerar metangas som kan förbrännas och ge både värme och el. Gasen kan även uppgraderas till fordonsbränsle vilket många kommuner redan gör. Biogas är den bästa formen av bioenergi vi kan använda idag eftersom gasen ändå skulle frigöras till atmosfären. Istället för att en dynghög får ligga och avge metan kan den förpassas till behållare där bakterier producerar metangas. Gasen används sedan till el, värme eller fordonsgas.

Solen är energikällan som genom fotosyntesen skapat både fossil och förnybar energi på jorden. All kol, naturgas och olja kommer från början från solen. Det är energi som lagrats i jordskorpan under 1000-tals till milliontals år. Människan har på bara 200 år använd fossil energi som späder på halterna av olika gaser i atmosfären. Fossil energi är inte framtiden för jordens energiförsörjning.

Solen är energikällan som skapar vattnets kretslopp där vattnet kondenseras till moln och faller ned som regn och snö. Vattnet dras genom gravitiationen ned mot den lägsta punkten, d.v.s. haven. Det är genom denna process som vattenkraften produceras.  När solen värmer jorden skapas tryck eftersom varm och kall luft väger olika. Dessa tryck ger upphov till vindar vars energi kan utnyttjas till vindkraft. De växter som lever på jorden har fått sin energi genom fotosyntesen. Genom att använda energin från växter använder vi därmed indirekt solenergin. Solen kan även utnyttjas direkt genom solceller som producerar el, solfångare för värme och andra solenergilösningar såsom termisk solkraftvärme. Idag är det tyvärr dyrt att producera el med solceller men genom storskalig produktion och större efterfrågan på marknaden torde kostnaderna minskas. Solfångare som ger värme är emellertid idag lönsamma att använda i Sverige. Kostnaden kan faktiskt skrivas av på 3 - 5 år i Sverige. Det är energi som varken ger utsläpp eller förstör den biologiska mångfalden.

Kontentan av det hela är att Sverige behöver många olika energikällor. Debatten om vilka energislag Sverige behöver måste komma ned på en vardaglig och jordnära nivå. Frågan är inte vad Sverige eller världen behöver. Frågan är istället vad Kalle Svensson som är ordförande i Yggdrasills bostadsrättsförening i Ystad behöver. Eller hur pappersbruket Holmen kan lösa sin energitillfösel. Den lilla bostadrättsföreningen kan anlägga solfångare på taket och kombinera detta med bioenergi där flis eldas i en panna. På sommarhalvåret och när solen lyser på vintern använs solenergi. När det är molnigt eller mörkt används bioenergi. Om alla villor och flerbostadshus minskar energianvändningen frigörs energi till de stora industrierna. Tills vidare får vi använda kärnkraft som basenergi, men i framtiden bör vi kunna klara oss på vad solen ger.

Den stora utmaningen för samhället är att elnätet måste anpassas för att kunna ta hand om all ny förnybar energi. Inget av ovanstående är särsilt nytt eller revolutionerande. Det nya är istället små- och mikroskaligheternas energi. Om politikerna gör det lönsamt för villaägare att sälja solcellsel ut på elnätet skapas nya incitament för ny energi. Människor är både goda och giriga. Ser folk möjlighet att sänka sina kostnader och tjäna pengar på småskalig elproduktion så kommer marknaden att komma igång. I Tyskland och Spanien är detta redan möjligt. Energirevolutionen går ut på att folk effektiviserar sin energianvändning samtidigt som de producerar förnybar energi. Ju bättre effektivisering, destå mer energi kan säljas. Detta är även en stor möjlighet för folk på landsbygden att tjäna en extra hacka och göra sig oberoende. Småskalig energi kan utgöras av solel, vindkraftverk men även biogasanläggningar, små elverk som drivs på ved samt småskaliga vattenkraftverk.

Det är dags att satsa på småskalig förnybar energi. Det är dags för en Energirevolution.

Länk till Intressant.se

Hemlagad el

Idag skriver Ny Teknik om ett roligt projekt med ett hus där det säljs 4 000 kWh/år ut på elnätet och 2 500 kWh köps tillbaka. Huset ska få 32 m2 solceller och 18 m2 solfångare för värme. Huset isoleras extra, får högeffektiva fönster, värmeväxlare för ventilationsluft m.m.

Det är bra med pionjärer som vågar satsa. Visserligen blir det rätt dyrt och det är inte säkert att kostnaden sparas in på rätt länge. Men att vi får se ett hus som ger mer än det förbrukar sätter ribban högre för hela byggbranschen och nya pionjärer. Min förhoppning är att vi ser fler liknande projekt och att det skapas standardiserade metoder på marknaden. Om några år kanske övriga bygggubbar börjar inse att det faktiskt finns en marknad. För ägaren till detta hus tillika projektledaren är en kvinna och heter Karin Adalberth. Kvinnokraft, ja tack! Länkt till Ny Teknik.

Länk till Intressant.se

Ford börjar med biogasbil

Ford lanserar biogasbil.

Elhybrider

Försäljningen av elhybrider har kommit igång. Hondas nya elhybrid Insight sålde i 10 000 exemplar på 11 dagar som ett exempel. Nu måste plug-in-hybriderna komma ut på marknaden i Sverige. Här i Västerås finns planer på laddstationer enligt en källa. Jag tycker detta är något för landsbygden att satsa på. Det kommer blir rätt billigt att transportera sig med elbilar och det är enkelt att ladda dem. Länk till artikel om elbilar.

Jag tror emellertid främst på elbilar som kombineras med ett förnybart bränsle. Främst förespråkar jag biogas som kan produceras lokalt. Anledningen är att biogas produceras i ett kretslopp. Först råvaror från avfall, avlopp, vallgrödor och jordbruk, t.ex. mjölkkor. Sedan biogasproduktion genom denitrifikation, dvs syrefri nedbrytning med bakterier. Därefter uppgraderas gasen till ca 97% metangas som komprimeras. Restprodukten blir bra gödsel för åkermark.

Det är även möjligt att producera el genom förbränning av biogas. Då behöver den inte uppgraderas, det räcker med ca 50% metan till ett biogasdrivet elverk. Självklart kan landsbygdsbor producera el i vindkraftverk, små vattenkraftverk och förgasning av ved. Möjligheterna är många och vi kommer att se många innovationer inom området. Här är en länk till ett  företag som säljer biogaslösningar.

Politiker måste släppa fram dessa lösningar. Regelverket för att producera sin egen el ska förenklas. Energirevolutionen innebär att många små kraftverk tillsammans genererar mycket elektricitet. För att det ska bli möjligt krävs det att elnätet anpassas till alla dessa energikällor. Jag har inte riktigt kolla på allt, men det finns skrivet om detta i Energinätsutredningen.

Nu får vi hoppas att bilföretagen tar sitt förnuft till fånga och satsar på plug-in-hybrider som kan laddas med el och drivas på biobränsle.

Den som är intresserad av en storskalig energirevolution kan se denna länk från The Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC). Det är ett politiskt projekt där elnäten ska anpassas för förnybar energi i Nord Afrika och Europa.Hamsterhjul och hamstring av el

Nu arbetar forskare med att utvinna energi från biorörelser, t.ex. jackor som är försedda med nanogeneratorer. Se länk.
Länk till Ny Tekniks artikel.

Bra att kungen kör på el

Kungen ska börja köra elbil. Kungahuset har köpt in 2 Thinksbilar vilket Allt om Motor skriver om idag.

Om Sveriges bilflotta skulle ersättas med elbilar går det åt ca 10 TWh/ år.

Länk

Energiutbildning

Idag har jag hållt föredrag tillsammans med en doktor i elkraftteknik, Sture Torseng. Vi gick igenom alla förnybara energislag samt kärnkraft. Vi kommer att gå ut i media och bjuda in fler till nästa pass. Målgruppen är politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.
Det blev en del roliga diskussioner om allt från eldistribution till biogas och vattenkraft.

Efter utbildningen hamnade jag på ett seminarium som Teknikbyn anordnade. Jag skulle egentligen lämna tillbaka nycklarna till utbildningslokalen i Teknikbyn, men fastnade i ett föredrag som en av Skype:s grundare höll. Fråga mig inte vad han hette. Föredraget handlade om försäljning och marknadsföring via Internet. Det är något som cleantechföretagen måste lära sig. Deras hemsidor brukar inte vara de bästa.

Rapport om energi från Stanford University

Se ett uttalande av Mark Z. Jacobson, professor (civil- and environmental engineering) från Stanford. Sammanfattningsvis anser han att vi ska satsa på elbilar vars energi kommer från solenergi, vindkraft, vattenkraft och vågkraft samt termisk energi. Han dissar koldioxidlagring och kärnkraft.  Jacobson anser inte heller att etanol och andra biobränslen är bra.

Jag håller med Jacobson om biobränslen i stort, men han tittar främst på det sämst tänkbara sättet att producera etanol. Det finns miljömärkt etanol vilket borde tas med. Vidare är biogas något att räkna med. Det är energi som ändå går ut i atmosfären från avfall, avloppsrening och jordbruk.

Länk till kort film.

Länk till sammanfattning av rapporten.

Länk till Ny Teknik

Läs om vad Tom Arnbom skriver om vindkraft.


Solkoncentrator

Företaget Global Sun har tagit fram två solkoncentratorer som producerar 260 W el och 2400 W värme respektive  700 W el och 4200 W värme. De följer solen under dygnet för att alltid stå i rätt vinkel och därmed producera mer solenergi. LänkHär visas dagens länkar. Den första handlar om att växthuseffekten och klimathotet är värre än vad forskarna förutspått.


Den andra länken visar vad Terra Preta är för något.


Energistatistik

Här visas statistik från Energimarknadsinspektionen. Resterande bilder finns på här. Jag kommer att kommentera statistiken och visa hur energifördelningen ser ut om vi lyssnar på branschorganisationerna inom förnybar energi.Är du intresserad av solenergi, vindkraft, bioenergi eller övrig förnybar energi? Läs gärna tidigare inlägg. Vill du veta vad Energirevolutionen är kan du titta på mina första inlägg september 2008. Sammanfattningsvis innebär det storskaliga, småskaliga och mikroskaliga kraftverk som samverkar.

ABB:s Stridh hjälper NCC

Bengt Stridh, ABB Corporate Rerearch,  har fått uppdraget att hjälpa NCC att utveckla en energisnål kontorsfastighet. Det är kul att ABB och NCC funnit varandra. Förhoppningsvis leder det till en positiv utveckling som andra följer efter.

Jag har tidigare skrivit om NCC:s projekt och även anordnat seminarier om hållbar fastighetsutveckling tillsammans med dem. Vi är ca 30 företag nu som arbetar med ett projekt som benämns Clean vilket står för Cleantech eller ren teknik på svenska. Länk till projektet.

Idag, 14/2, skriver VLT om Bengts uppdrag för NCC. Tyvärr hittade jag inget på webben men sammanfattningsvis ska Bengt som en välkänd auktoritet analysera olika lösningar åt NCC. Vidare handlar artikeln om solenergi i stort, bl.a. att det endast krävs 20 kvadratmeter solceller för att driva en elbil som går 1000 mil. Det kan jämföras med en etanolbil, som får bränsle från svenskt vete, kräver en odlingsyta på nästan 10 000 kvadratmeter.

En intressant siffra som Bengt nämner är att 3,8 gigawatts effekt på solceller har installerats i Tyskland vilket ger ca 3 terrawattimmar per år. Det är 1 terrawatt mer än vår vindkraftel under 2008.

Själv har jag också fått 2 roliga uppdrag inom solenerg och energieffektivisering. Först ska en kommersiell fastighet inventeras avseende energieffektivitet vilket inte är särdeles speciellt. Det speciella är att finna ett antal lösningar för att radikalt sänka energianvändningen och kanske t.o.m. generera energi. Det andra uppdraget handlar om att finna lösningar kring energieffektivisering på en flygplats.

Tyvärr har jag inte fått uppdragsgivarnas tillstånd för att gå in närmare än så. Mer info kommer inom kort.


Läs en insändare av Bengt Stridh i Vi i Villa.
http://www.viivilla.se/Miljo/Kronika-Solenergi–inget-for-Sverige.aspx
http://www.viivilla.se/Miljo/Kronika-Solenergi–inget-for-Sverige.aspx

Sky Sail

Här är en liten film om Sky Sail. Fraktfartyg med segel.

Miss Atom

I Ryssland har de utlyst en tävling som heter Miss Atom. De utser den snyggaste tjejen inom kärnkraftindustrin. Vi borde kanske utlysa en tävling om den snyggaste tjejen (och killen för jämställdhetens skull) inom Sol, vind, vatten och bioenergibranscherna. Kanske Miss Sunshine?

Men i ärlighetens namn går det nog inte. Folk skulle bli avundsjuka. Det får nog bli en kalender istället, för jämlikhetens skull.

Vindkraftprojekten ska påskyndas

Det går för långsamt sa mina befäl i lumpen när vi vårdade materiel. Som straff fick vi springa, göra armhävningar och stå på pannan ställ. Ibland önskar jag att man kunde göra samma sak med politikerna. Men nu verkar det vara på gång med vindkraften. Regeringen vill ta bort  kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftbygge fått tillstånd enligt miljöbalken.

Detta är positivt. Nu kan det äntligen bli fart på snurrorna och det finns många projekt som kan realiseras. Energirevolutionen kommer förhoppningsvis snart igång på allvar.
Metro skriver om detta.

Sammanfattningsvis innebär energirevolutionen att ny förnybar teknik ersätter gammal fossil teknik. Det är ett nytt sätt att tänka när det gäller energi. Vi är vana med storskaliga lösningar i form av kärnkraftverk, vattenkraftdammar och kraftvärmeverk. Dessa kommer att finnas kvar men samtidigt växer nya lösningar upp som svampar i jorden. Dessa lösningar består av småskaliga lösningar som kopplas in på elnätet. Det handlar om solenergi, småskaliga vindkraftverk, biogaskraftverk m.m.

Sverige står inför en lagförändring. Det kommer inom kort att bli möjligt att sälja el ut till nätet. Vi som äger en fastighet kan alla bli energiproducenter och sälja el. Revolutionen innebär att människor producerar sin egen el och säljer överskottsel ut på nätet. Det är samma utveckling som med hemdatorer där man gick från stordatorer till små pc. Istället för några få enheter kommer vi att ha tusentals små energiverk.

I Tyskland är detta redan möjligt.

Denna blogg belyser och informerar om denna revolution. Vilka är företagen? Vilka energislag är aktuella? Hur blir du din egen energiproducent? Vilken forskning finns på området?

Arlanda satsar på energilager

Arlanda flygplats satsar på lager för kyla och värme. Rätt smart lösning måste jag säga. Det gäller att ta till vara på de lokala förutsättningarna. Se länk.

Wijkman och Energi

Så här skriver Anders Wijkman (Kristdemokraterna) om regeringens förslag om energi.

Jag håller själv på med en analys avseende kärnkraft. Frågan är om vi klarar oss utan kärnkraften i Sverige.

Gasdagen i Västerås

Idag deltog jag på gasdagen i Västerås anordnat av Svenska Gasföreningen.

Det var intressant men tyvärr framkom inga direkta nyheter. Den största nyheten var det stora antalet deltagare och deras engagemang. För oss i Västerås är det här med biogas något naturligt eftersom bussarna och sopbilarna kör på gas.

Sammanfattning av gasdagen:

Andreas Porswald, Västerås Stad, talade om Västerås Stad med de olika projekten som Växtkrafts biogasanläggning. Han framhöll även betydelsen av att biogasbilar upphandlas av kommunerna och de kommunala bolagen.

Anders Mathiasson från Svenska Gasföreningen sa att Sverige är ett U-land avsseende gasanvändning. År 2006 producerades 1,3 TWh biogas, 48% från reningsverk, 28% från deponier och endast 1 % från lantbruk. Övrigt kommer bl.a. från biologiskt avfall.

Sverige har en potential att producera 74 TWh biogas per år om vi inkluderar förgasning och rötning.

Anders berättade om vad om är på gång inom biogasområdet.

1. Gårdsbaserad biogas för el och värme men som även kan uppgraderas till fordonsbränsle.
2. Stora anläggningar som producerar mer än 300 GWh per år.
3. Cryoteknik som renar och kyler gas till flytande form, 600 ggr mer komprimerat än i gasform.
4. Termisk förgasning med 2 anläggningar i Göteborg och Malmö.
5. Branschen vill att 20 TWh biogas produceras 2020.

Dualfuel, dvs diesel och biogas reduserar diesel upp till 90%. Detta är bra för lastbilar, traktorer och arbetsmaskiner.

Carl-Magnus Pettersson från Växtkraft talade om biogasanläggningen i Västerås. Nu produceras 2,5 milj  Nm3/år (kubikmeter biogas). Jag tror 1 kubik motsvarar 1 liter bensin.

Anders Eriksson från Mälarenergi talade gott om deras projekt med förgasning av sopor. Processen ser ut enligt följande:

1. Förgasning vilket innebär att soporna värms upp och förångas.
2. Rening av gasen
3. Rågas som förbränns och producerar el och/eller värme.
4. Avfall från processen

Min kommentar är enkel, gift in ger gift ut. Det är viktigt att inte sätta in giftiga ämnen i processen.

Beatrice Torgnyson Klemme från Biogas Öst talade om deras regionala samarbete mellan Västmanland, Örebro, Gotland, Östergötland, Sörmland, Uppsala och Stockholm.

Christer Sandqvist från AGA sa att företaget är duktig på logistik. De köper bl.a. biogas från Västerås som säljs i Stockholm. Flytande gas är något att satsa på. Vidare bygger de en anläggning för flytande naturgas i Nynäshamn.

Lars Erik Jansson från LRF Konsult berättade om gårdsbaserad biogas.

Efteråt bjöds vi på middag. Där talade jag bl.a. med en skeptisk bonde som tyckte biogas var för dyrt och elbilar är miljöbovar.

Min slutsats är att biogas är något att satsa på.Dagens länkar


Dagens länkar:
Billigare solenergi

Vindkraften får åka gräddfil

Miljöprocessutredningen

Mät din elanvändning med hjälp av Google

Samarbete för biogas

Etanol

Det är inte konstigt att etanolförsäljningen minskar när det är billigare att tanka bensin. Det borde alltid vara billigare att tanka förnybart än fossilt. Här måste regeringen agera snabbt. Sedan kan man diskutera hur bra etanol egentligen är som bränsle ur miljösynpunkt. Jag tror ändå att det finns en framtid för etanol som ett av flera alternativ. Om inte annat för att producera biodiesel eller blanda ut med andra bränslen. Slutligen är det viktigt att etanol blir miljömärkt så konsumenterna vet att det producerats på ett schysst och miljöriktigt sätt.

Länk till Ny Tekniks artikel om etanol.Stanford University om energislag

Idag hinner jag inte skriva mycket men lägger upp ett dokument om olika energislag. Följande text är citerat från rapporten:

"In sum, the use of wind, concentrated solar, geothermal, tidal, photovoltaics,  and hydroelectric to provide electricity for BEVs and HFCVs will result in the  most benefit and least impact among the options considered. Coal-CCS, nuclear, corn-  E85, and cellulosic-E85 put out much more carbon and health-damaging pollutants than  the other options examined. Thus, the investment in corn- or cellulosic ethanol, coal-  CCS, or nuclear at the expense of the others will cause certain climate and health damage, thus economic damage. Because sufficient clean natural resources (wind, sunlight, hot water, ocean energy, gravitational energy) exists to power all energy for the world, our failure to focus on these resources by diverting our attentionto less efficient or non-efficient options will guarantee that the significant environmental and energy problems we facetoday will not be solved any time soon. The philosophy, that we should try a little bit of everything is wrong. We need to focus on the the best benefit. We know which technologies these are." Jacobson, Mark Z, Stanford University.

Ladda ned rapporten och bedöm själv.
Jag ska själv undersöka om det är möjligt att gå över till 100% förnybar energi i Sverige. Frågan är om det är möjligt att klara sig utan kärnkraft. Idag vet jag tyvärr inte svaret.

 Energieffektivisering

Obama och energi

Vad ska USA göra på energiområdet? Se denna länk som visar Obamas program för förnybar energi, energieffektivisering m.m.

Flis för motorbåtar

Äntligen har det kommit ett alternativ för oss som gillar sjöliv men som föredrar motorbåt framför segelbåt. Till sommaren kommer en snipa som drivs på flis. Båten drivs av batterier som laddas från värmen i en pelletsbrännare.

Länk till Di:s artikel


Satsa på förnybart

Min kommentar till Aftonbladets artikel om kärnkraft är att vi i Sverige i första hand ska satsa på förnybara energislag. Vi kan öppna upp för kärnkraft, men vi ska först utreda möjligheterna att utöka vattenkraften på ett ekologiskt hållbart sätt.

Fördelen med vattenkraft är att det är en ren energikälla samt att det går att lagra energi. Nackdelen är att vattendrag förstörs med stora dammbyggen vilket medför att fiskars vandringsvägar elimineras. Det finns dock alternativa sätt att utnyttja vattenkraft. Min mening är att regeringen ska undersöka möjligheterna att bygga ut vattenkraften i Sverige innan de öppnar upp för kärnkraften.

Det är bra att Sverige satsar på vindkraft. Regeringen ger nu klartecken till 30Twh/år vilket kan jämföras med dagens 1,5 - 2 Twh per år.

Men jag vill framför allt att regeringen påskyndar möjligheterna för vanligt folk att bygga sina egna energiverk för husbehov. Överskottet ska kunna säljas ut på nätet. Detta är Energirevolutionen vilket kan jämföras med it-revolutionen där vi gick från stordatorer till hemdatorer.

Nackdelen med kärnkraft är väl knappast värd att nämna; härdsmälta, radioaktivitet, cancer, uranbrytning och lagring av kärnavfall med risk för framtida katastrofer.

Aftonbladets artikel

Flygplatser och miljö

LFV har minskat utsläpp av koldioxid med ca 30 % sedan 2005. Bl.a. har de satsat på solvärmeanläggningen på Malmö Airport, rapsoljepannan på Jönköping Airport och GSM-styrning av belysningsmaster på Stockholm-Arlanda Airport.

Jag tror starkt på flygplatser som en föregångare på att skapa koldioxidneutralitet. Flygplatser är utsatta för opinion från samhället och hela flyget drabbas av klimatdebatten. Det är svårt att byta till förnybar energi eftersom flygsäkerheten är viktigast. Det tar lång tid att testa fram motorer som klarar biobränslen. I början gäller det istället för flygindustrin att satsa på de andra länkarna inom flyget. Flygplatser kan ersätta diesel med biodiesel, satsa på solvärmepaneler vars värme säljs ut på fjärrvärmenätet, producera biogas av avisningsvätska och sälja klimatkompensering till passagerare.

Det viktigaste av allt är att människor inom flyget börjar intressera sig för miljöfrågorna. Tyvärr är attityderna att det här med miljö inte är något för flygfolket. Då menar jag flygbolag, piloter och andra flygintresserade. Flygplatsfolket har emellertid vaknat för länge sen. Miljö är dock någonting som ses som nödvändigt (ont)  och man kämpar för att klara villkor från miljödomstolen och krav från tillsynsmyndigheter. Det är inte konstigt eftersom de flesta flygplatserna har rätt knagglig ekonomi.

Det vi behöver nu är en förståelse för hållbar utveckling. Vi måste satsa på åtgärder som både är bra för miljön, energieffektiva och som kan generera intäkter och/eller minska kostnader. En sådan åtgärd är solpaneler för värme och el. Utnyttja fälten kring flygplatserna, som ändå måste hållas hinderfria, till solpanelsparker. Sälj överskottet av energi ut på elnätet och fjärrvärmenätet. Detta är framtiden. Och klarar vi det i Sverige borde det vara ännu mer lönsamt i varmare länder.

Länk till LFV

Energistatistik

Nu har Sveriges energianvändning från 2007 presenterats av Energimyndigheten. Nedan visas statistiken.

Alliansen har nu gått ut med att Sverige ska kunna komma upp till 30 TWh el från vindkraft. Idag används endast 1-2 TWh. Lägg även märke till att Sverige har en rätt stor andel biobränslen från avfall, flis m.m. även om jag inte godtar torv som ett förnybart bränsle.

Spontant tror jag på att öka andelen biobränslen. I det ingår även biogas som har stor potential att öka. Däremot kommer det att fortsätta utgöra en liten andel av den totala energianvändningen. Men tänk på landsbygdsbor som kan producera sin egen el med hjälp av biogas. Samma sak gäller för förgasning av ved på landsbygden.

Vattenkraften torde också kunna ökas. Det finns möjlighet att ta ut energi på ett ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att dra ut rörledningar från vattendrag där vattnet leds till turbiner. Vattnet återgår sedan till vattendraget. Det handlar alltså inte om att bygga dammar som förstör miljön och fiskarnas vandringsvägar.

Självklart ska vi minska på olja och andra fossila bränslen.

Det ska bli intressant att se om vi kan ersätta kärnkraften med förnybar energi. Jag ser det som världens respirator. Det är inte dags än att dra ut kontakten till den.

Länk till statistikenSatellitbevakning av klimatbovar

Nu blir det svårare att släppa ut växthusgaser för stora industrier.

Japan ska också bevaka koldioxidhalten i atmosfären med satelliter.


 

Satsa i krisen

Alla offentliga verksamheter borde satsa i  krisen. Upphandla energismarta lösningar, t.ex. LED-belysning som minskar kostnader på sikt. Gör detta tillsammans med energibolaget, t.ex. Mälarenergi som erbjuder att finansiera kostnaderna på el- och värmeräkningarna. Som användare tjänar man bara pengar. Mälarenergi tar procent på energibesparingen. Smart, eller hur?
Ska man bygga, renover så varför inte göra det energieffektivt från början? Ska taket läggas om eller fasaden putsas. lägg på solceller. Ska fönstren bytas, se till att skaffa treglasfönster osv... Du förstår säkert tankegången och inser hur mycket pengar som går att spara och tjäna.

Här kommer dagens länk som jag knappt läst själv än.

Svar till dagens kommentar

Marknaden styr i en marknadsekonomi. I en marknadsekonomi finns vinnare och förlorare. Volvo gjorde fel som satsade på stora tunga bilar. Toyota gjorde rätt som satsade på elhybrid. Nu får Volvo ställa om sig utefter marknadens efterfrågan. Idag efterfrågas mindre miljösmarta bilar.

Elbolagen är inga snälla dunungar. De vill självklart tjäna pengar. Vattenfall är knappast ett snällt företag och det är märkligt hur ett statligt bolag kan få satsa på tysk kolkraft.

Som svar på Lasses misstro gentemot förnybar energi kan jag säga att vi måste jaga negawatt. Vi måste minska energianvändningen i industrin och byggnader vilket är möjligt. Självklart kostar det med förnybar energi. Alla aktiviteter är förenade med kostnader, så även att bygga kärnkraftverk eller oljepannor.

När det gäller köpcenter har jag skrivit om köpcenter utanför städer. Självklart ska det finnas mindre närbutiker på landet. Ett bra exempel är Västerfärnebo Handelsbod.

Min vision är att vi bygger extremt energisnålt med byggnader som tom genererar energi för husbehovet. Överskottet kan säljas ut på nätet. Vi tar vara på energin från jordbruket, bioavfallet och avlopp i form av biogas. Nya typer av vindkraftverk ersätter våra konventionella snurror.  Sedan behövs basenergi i form av vattenkraft och tills vidare kärnkraft. Sverige ska även gynna storskaliga solenergianläggningar i varmare länder med termisk solkraft och solcellsparker. För att lyckas nå denna vision måste företag självklart kunna tjäna pengar på detta. Det är väl knappast fult.


Vertikalt Offshore

Företaget Nova har skissat på ett vindkraftverk på 9 MW som är tre gånger så stort som de största havsbaserade vindkraftverken. Målet för det engelska företaget Nova är en vindkraftpark på mer än 1 GW.

Länk till information.

Göran Hägglund och Energirevolutionen

I helgen var jag på Kristdemokraternas Kommun och landstingsdagar
 
Göran Hägglund lanserade att partistyrelsen är beredda att satsa på kärnkraft. Befintliga reaktorer ska ersättas av nya. Kravet är att det inte ska tillkomma fler reaktorer i framtiden Tyvärr tror jag inte detta  är framtidens melodi. Istället måste vi helt enkelt lära oss att leva på förnybar energi. Men de som verkligen är för förnybar energi och samtidigt mot kolkraft måste agera nu. Alla måste visa att det är möjligt att minska elanvändningen och utöka förnybar energi. Utifrån den information Göran Hägglund har är det nog ändå det klokaste beslutet som kan fattas. Låt oss därför ta fram bättre beslutsunderlag.

Göran punktar sedan upp 6 punkter i ett energipaket vilka presenteras i DN. I den 5:e punkten skriver Göran

 "Det behöver bli enklare att ansluta nya, också småskaliga anläggningar som producerar förnybar el till det svenska nätet. Sverige behöver också inom EU verka för att medlemsstaternas elnät integreras bättre. "

Detta är bra för Energirevolutionen. Om Göran gör det enklare för folk att sälja el ut på nätet så ordnar folket resten.

Jag menar nu att politikerna måste göra regelverket enklare för förnybar energi. Gör det även extremt lönsamt att energieffektivisera. Gör det även lönsamt för elintensiva företag att både effektivisera och köpa förnybar el.

På kommun och landstingsdagarna pratade även Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen. Han talade spontant om att det kommer att bli en revolution avseende småskalig energi. Han talade även varmt om Kristdemokraterna och att de har en god värdegrund. Partiet måste bli bättre på att tala värdgrund och mindre om teknik. Sedan talade han självklart om att han inte tycker om Göran Hägglunds förslag med kärnkraft.


RSS 2.0