Elfärga


Skysail


Framtiden och energi

Nu ska Eon tillsammans med företaget Vertical Wind satsa på vindkraft. Det handlar om vertikala vindkraftverk där det inte spelar någon roll varifrån vinden kommer. Vertikala vindsnurror ska också vara både effektivare och tystare än konventionella snurror.

Varför ska vi nu satsa på förnybar energi? Varför är det så viktigt?
Svaret är att vi måste lära oss att leva på den energi som solen ger oss. All energi på jorden förutom kärnkraft och geotermisk energi kommer ursprungligen från solen. Solinstrålningen ger oss all den energi som krävs för fotosyntesen och därmed produktion av växter, träd och plankton. Detta kan vi använda i form av bioenergi genom direkt förbränning eller rötning till biogas. Vidare värmer solen och skapar lufttryck som i sin tur skapar vindar där vi kan ta ut energi i form av vindkraft. Solen värmer vattnet i sjöar och hav som avdunstar och regnar ned. På vattnets väg tillbaka till sjöar och hav kan energi tas ut genom vattenkraft. Solen värmer även marken vilket kan utnyttjas genom jordvärme. Slutligen har vi den direkta solistrålningen som kan omvandlas till elektricitet eller värme.

Fossil energi har bildats från tusentals år till miljontals år. Kol, olja och naturgas är egentligen lagrad solenergi som bildats genom fotosyntesen. Det vi gör idag är att bränna energin på historiskt kort tid. Konsekvensen är att atmosfären får ett överskott av koldioxid, metan och andra gaser som absorberar solljuset. Fortsätter vi som vi gjort kommer sannolikt klimatet påverkas vilket i sin tur kan leda till katastrofer.

Hur ska vi nu skapa ett samhälle som baseras på förnybar energi?
I första hand handlar det om att jaga negawatts, d.v.s. eliminera onödig energianvändning. Byt ut all belysning till LED-lampor och lågenergilampor. Stäng av datorer, TV och andra elektroniska apparater när de inte används. Var jobbig och fråga alltid efter energiförbrukningen vid köp av TV och vitvaror. Sedan kommer förhoppningsvis energideklarationerna leda till att vi använder energisnål ventilation, köper treglasfönster osv. Vid nybyggen går vi över till lågenergihus och passiva hus. Idag finns teknik som möjliggör boende utan uppvärmning.

Sedan får vi arbeta med att ersätta fossil energi med förnybar energi, i första hand flödande energi i form av sol-, vind-, vatten- och vågkraft. Fördelen med dessa energislag är att de inte kräver förbränning. All förbränning ger nämligen upphov till utsläpp. I andra hand får vi använda bioenergi i form av biogas, pellets, ved och flis. Av bioenergin är biogasen att föredra eftersom det ändå är gas som går upp i atmosfären vid rötning, d.v.s. biomaterial som bryts ned av bakterier i en syrefri miljö. I tredje hand används därmed övrig bioenergi. Det många människor inte tänker på är att vi måste avverka skog för att leverera energi till exempelvis fjärrvärmeverk. Det är alltså en fördel att minska andelen bioenergi så mycket som möjligt för att spara skogen till andra ändamål.

På riktigt lång sikt är jag övertygad om att vi måste lära oss att leva utefter naturens villkor. Var är det varmast och mest sol på jorden? Ja, inte är det i Sverige i varje fall. Energi flödar från solen i stora mängder över jordens öknar. I framtiden kommer därför de mest energikrävande industrierna att placeras utmed Afrikas kuster.

Ett annat exempel är dagens hysteri på snabba transporter. Det vi inte tänker på är att ökad hastighet även ger större energianvändning. Ett snabbare samhälle med snabbare transporter är mer energislukande än ett samhälle med långsamma transporter. Självklart kommer vi att ha behov av snabba transporter men vissa transporter kanske kan saktas ned betydligt. Ta det här med råvaror som fraktas världen över. En fabrik som ständig behöver inputs i form av metaller behöver inte snabba leveranser så länge de anländer kontinuerligt. Dessa transporter kan med fördel ske på järnväg eller båt. Jag tror till och med att framtidens båtar får hjälp av segel. Det kommer att bli lönsamt att utveckla fraktfartyg som optimeras för segel men kompletteras med solenergi och bioenergi. Faktum är att vissa fraktfartyg redan idag kompletteras med draksegel. Detta är dock konventionella båtar som är optimerade för förbränningsmotor.

När det gäller flyg kommer vi se snabbare flygplan. Men den stora massan kommer att flyga med allt större flygplan som slukar många passagerare. Flyget är den svagaste länken bland transportslagen. Anledningen är att det krävs mycket energi samt att säkerheten går före miljökraven. Ett faktum är dock att flyget måste anpassas till att drivas av förnybar energi. Om vi verkligen menar allvar med detta krävs det sannolikt att antalet starter och landningar i världen måste minska. Planeringen för flygtransporterna måste förbättras. Sedan kanske vi kommer att se nya typer av flygfarkoster för frakt och persontrafik. Kanske en renässans för zeppelinaren?

En sak kan vi emellertid vara säkra på. Framtiden är en utmaning.

Krafttag

Nu har industrins företrädare samlat sig i ett upprop för morgondagens energiförsörjning. De menar att dagens energipolitik inte kommer att räcka för morgondagens energibehov. Deras viktigaste budskap är att Sverige måste satsa på kärnkraft p.g.a. jobben, kllimatet och den svenska ekonomin. Några punkter som framförs är:
  • Minskade utsläpp av växthusgaser är prioriterat,
  • Långsiktiga ramvillkor på energimarknaderna, där varken kärnkraften eller något annat energislag på förhand utesluts,
  • Mer förutsägbar och snabbare tillståndsprocess,
  • Fortsatt ökade forskningsinsatser och satsningar på demonstrationsanläggningar för ny teknik,
  • Snabbare introduktion av ny teknik på marknaden genom t ex offentlig upphandling och tidsbestämda incitament,
  • Hållbar utveckling av alternativa drivmedel,
  • Handelssystem för utsläppsrätter som ger svensk och europeisk industri tillväxtmöjligheter,
  • Elcertifikatsystemet är ett viktigt styrmedel för förnybar elproduktion.
Det är kul att Svenskt Näringsliv satsar så hårt. Låt oss hoppas på att de tar krafttag för bioenergi, vindkraft, solenergi och vattenkraft med lika stor kraft som kärnkraft.

För mer info, se www.krafttag.nu/upprop.html

Obegripligt att låta människan öka sin påverkan på klimatet

Här kommer ett svar på Håkan Sjögrens insändare i VLT. Han har även publicerats i Svenska Dagbladet. Jag beklagar att han inte fått fler svar från andra i VLT eftersom det är en viktig debatt.

Vad har Nasa, Naturvårdsverket, SMHI, EPA i USA, FN och Vetenskapsrådet gemensamt? Jo, samtliga organisationer har uttalat sig om att det föreligger stor sannolikhet att klimatförändringarna har ett samband med mänsklig påverkan.

Forskares klimatmodeller tar hänsyn till solens instrålning, skövling av regnskogar, vulkanutbrott, minskade mängder snö och is som reflekterar solljus samt ökade utsläpp av koldioxid, metan, vattenånga med mera. Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, säger om mänsklig klimatpåverkan på Vetenskapsrådets hemsida:
"Simuleringarna som gjorts med både en ökad koldioxidhalt och naturliga klimat­variationer ger i medeltal resultat som mycket bättre överensstämmer med observationerna än de simuleringar som bara tagit hänsyn till naturlig variabilitet. Därmed kan vi säga att ökningen av atmosfärens koldioxidhalt mycket sannolikt har orsakat huvuddelen av klimatuppvärmningen i slutet av 1900-talet".

Nasa som bedriver rymdforskning offentliggör på sin hemsida att havsnivån ökat med cirka 30 centimeter sedan 1880, Grönlandsisen minskat med 38 procent mellan 1979 och 2000 samtidigt som koldioxidkoncentrationen ökat till över 380 parts per million (ppm). År 1950 var koldioxidhalten cirka 270 ppm. Märk då att under de senaste 400 000 åren fram till år noll har koldioxidhalten varierat mellan 280 och 180 ppm. Sedan dess har det skett en extrem förändring. Forskare på Nasa som arbetar med dessa frågor är bland annat David Diner som bedriver forskning kring moln, atmosfärforskare Ann-Marie Eldering, kryosfärforskaren Eric Rignot och oceanforskaren Ichirio Fukumori. Har dessa fel?

Okej, klimatförändringen kanske enbart beror på solinstrålning som Håkan Sjögren skrev i VLT. Frågan är om vi ska tro på Sjögren eller Nasa? Jag är inte helt säker på huruvida klimatförändringen beror på mänsklig påverkan, enbart ökad solinstrålning eller en kombination av båda. Men jag är säker på att jag inte vill riskera framtida generationers liv.
Sverige och Västerås ska satsa på förnybar energi och ny modern miljöteknik. Det kommer vi alla att tjäna på, både ekonomiskt och ekologiskt.

Hawaii

Nu börjar det hända saker på Hawaii. De ska införa ett system för elbilar. Hawaii har verkligen förutsättningar för hållbar energiproduktion med mycket vind, sol och vågenergi. Dessutom kan de utvinna energi från vulkaner på Big Iland (ön Hawaii).

Läs mer på:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article473250.ece


Vi i Sverige tror alltid vi är så bra, men tyvärr har vi kommit långt efter många länder på miljöteknik. Ska vi komma ifatt är det dags att satsa nu. Sverige ligger efter både Israel, Danmark och Australien men även distrikt i  norra Kalifornien.

Dags att vakna!

Mer om Vattenfall

Läs Vattenfalls svar på bloggen i kommentarsdelen på bloggen. Det är tyvärr inte godtagbart med ett svenskt statligt bolag som släpper ut stora mängder koldioxid. Om du är kund hos Vattenfall uppmanar jag dig att kontakta dem för ett byte till miljömärkt el eller byta elleverantör omgående. Du kan t.ex. välja Falkenbergs som erbjuder vindkraftel eller Mälarenergi som har Bra Miljövalel.  Var även lite jobbig och fråga Vattenfall om varför de förstör Tyska byar och satsar på kolkraft.

Denna blogg handlar dock inte om Vattenfall utan om något mycket viktigare, Energirevolutionen. Inom kort kommer sannolikt regeringen att lägga fram en proposition som gör det  lättare att sälja tillbaka elenergi till elbolagen på liknande sätt som i Tyskland. Detta räddar inte världen, men medför att både du och jag kan tjäna pengar på förnybar energi.

Ett storskaligt projekt är TREC där solenergi med solceller och termisk solkraft ska leverera el med HVDC till Europa. Detta kan komma att revolutionera energiförsörjningen. Kanske kan TREC ersätta kolkraftverk?

Men en stor del i energirevolutionen består av minskad energianvändning. Framtidens hus är energisnåla och kräver knappt någon energitillförsel alls. Dessa hus kallas passiva hus. Idag är teknik för passiva hus på uppgång med bl.a. ett passivhus-center i Alingsås. Vidare kommer vi att köpa LED-belysning (dioder), energisnålare TV-apparater, kylskåp och annan elektronik. Vi hittar naturliga flöden för ventilation, kyla och värme istället för kostsam aircondition.

Skulle jag ha pengar skulle jag investera dem i förnybar teknik och cleantech. Om man saknar pengar men har en inkomst är det minsta man kan göra att lägga om pensionen till cleantech och kanske köpa räntefonder för säkerhets skull.

Må väl och kom ihåg att kolla elleverantören!
Tack Vattenfall

Tack för Vattenfalls kommentar på bloggen.

Först vill jag poängtera att detta är mina personliga synpunkter.

Det är roligt att företaget debatterar och inte mörkar. Jag förstår precis hur Vattenfall tänker. Tysklands regering har bestämt att man ska utvinna kol och utvinner inte Vattenfall så gör någon annan det.

Saken är den att det, enligt min mening, inte är moraliskt försvarbart med kolkraft. Då är det bättre att satsa på kärnkraft som alternativ. Kolkraft genererar stora mängder koldioxid och är knappast ett steg på vägen i rätt riktning till ett hållbart samhälle.

En fråga till Vattenfall är om ni måste tjäna pengar på kolkraft.? En annan när Vattenfall börjar med CCS-teknik. Tyvärr kanske det är en lösning men det kräver snabbt arbete.

Mötet i Poznan

Nu börjar det hända saker. Energirevolutionen går in i en ny fas när Obama blir president. T.o.m. republikanen Arnold Schwarznegger är med på tåget.

http://www.youtube.com/watch?v=X0fMr2iJR3M&eurl=http://blogs.cgdev.org/globaldevelopment/2008/11/obama_and_house_committee_shak.php


Vattenfall

Vattenfalls kolkraft är ett fall för klimatförbättrande åtgärder. Om alla agerade som Vattenfall skulle världen snart vara obeboelig. Det är konstigt att ett svenskt företags kolkraftverk koldioxidutsläpp är större än hela Sveriges utsläpp.

I det sammanhanget är det ytterst märkligt att Vattenfall kör med ett eget klimatupprop.

Kolla här hur Vattenfalls kampanj borde se ut om de hade helt ärliga avsikter:

http://www.klimaunterschrift-vattenfall.de/

RSS 2.0